Koszty mediacji

Skierowanie do mediacji przez Sąd 

W niektórych sytuacjach to właśnie Sąd najczęściej kieruje sprawy do mediacji. Zwykle mediacja nie skutkuje dojściem przez strony do porozumienia. Wynika to z faktu, że strona decydując się na skierowanie sprawy na drogę sądową próbowała już zwykle polubownie dogadać się ze stroną przeciwną. Mediacja w niektórych sytuacjach jest bardzo kosztowana. Chodzi tutaj zarówno o wynagrodzenie mediatora jak i reprezentującego stronę adwokata lub radcę prawnego. Ponadto mediator, nawet ten wpisany na stała listę stałych mediatorów sądowych nie musi posiadać wykształcenia prawniczego. Postuluje się, aby w przypadku mediacji skierowanej przez Sąd mediator posiadał wykształcenie prawnicze, co umożliwi mu zrozumienia stanowiska stron. Czy innym jest natomiast arbitraż, którego koszty zwłaszcza w sprawach gospodarczych są znacznie niższe niż koszty sądowe zwłaszcza, gdy sprawy te dotyczą dużej wartości przedmiotu spory. Na rynku działa wiele Sądów arbitrażowych, w których składzie zasiadają wybitni prawnicy oraz przedsiębiorcy.

Mediacja w sprawach rodzinnych 

Mediacja pomimo stosunkowo wysokich kosztów jest wskazana w sprawach rodzinnych o charakterze niemajątkowych, zwłaszcza tych dotyczących dzieci. W takim bowiem przypadku pomimo, iż generuje dodatkowe koszty jest korzystna, bowiem dla dobra dzieci rodzice powinni dojść do porozumienia. W sprawach takich na drugi plan schodzą zagadnienia prawne, gdyż istotniejsza jest tutaj wiedza życiowa. Z uwagi na ten fakt braki w zakresie wykształcenia prawniczego mediatora nie są tak istotne. Warto jednak zaznaczyć, że nawet w przypadku skierowania sprawy do mediacji przez Sąd strony mogą żądać za zgodnym porozumieniem, aby ich mediatorem był prawnikiem.

Odmowa udziału każdej mediacji 

Strona może oczywiście odmówić wzięcia udziału w mediacji, jeżeli uzna, że jest ona niecelowa. Powinna być to jednak odmowa obiektywnie uzasadniona, a nie tylko oparta na subiektywnym przekonaniu strony o bezcelowości mediacji. W przypadku nieuzasadnionej odmowy wzięcia udziału w mediacji strona zostanie obciążona jej kosztami. Postuluje się, aby usunąć tę regulację, gdyż stoi ona w sprzeczności z zasadą dobrowolności mediacji.

Co składa się na wysokie koszty mediacji? 

Na koszty mediacji składają się zarówno koszty wynagrodzenia mediatora, które jest stosunkowo wysokie i w wielu sprawach przekracza wysokości opłaty sądowej, ale także koszty wynajmu lokalu, w którym odbywać się będzie mediacja. Jeżeli strona potrzebuje także pomocy adwokata lub radcy prawnego, który będzie uczestniczył w mediacji dojdą dodatkowo koszty wynagrodzenia prawnika. Posiedzenie mediacyjne może również odbyć się w naszej Kancelarii w Jarosławiu, Rzeszowie lub Przeworsku jeżeli obie strony stosunku prawnego, z którego wynikł spór wyrażą na to zgodę.