Koszty procesu

Składniku kosztów procesu w Polsce 

Na koszty procesu składają się zarówno opłaty sądowe, wydatki sądowe oraz inne wydatki niezbędne do celowego dochodzenia swoich praw i celowej obrony. Zasadą w postępowaniu procesowym jest to, że koszty procesu pokrywa strona przegrywająca sprawę. W postępowaniu nieprocesowym jest nieco inaczej, w tym postępowaniu nie ma bowiem stron, a jedynie wnioskodawca oraz uczestnicy, dlatego jeżeli chodzi o to postępowanie regułą jest to, aby każdy z uczestników, w tym wnioskodawca ponosił samodzielnie koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Niekiedy jednak postępowanie nieprocesowy ma sporny charakter, wówczas uczestnik lub sam wnioskodawca może żądać aby strona przegrywająca zwróciła mu koszty procesu. Dotyczy to w szczególności takich postępowań jak: sprawy o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia, dział spadku dokonywany przed sądem, czy podział współwłasności.

Zasądzenie kosztów procesu

Sąd zasądzi koszty procesu dla strony wygrywającej od strony przegrywającej proces tylko i wyłącznie w przypadku gdy strona ta do momentu zamknięcia rozprawy złoży stosowany wniosek. Niezgłoszenie tegoż żądania po zamknięciu rozprawy niweczy uprawnienia do zwrotu kosztów procesu. Sąd nie będzie w tym zakresie orzekał z urzędu, konieczna jest aktywność strony przejawiająca się w stosownym żądaniu.

Rozdzielenie kosztów procesu 

Sąd może również rozdzielić koszty procesu pomiędzy stronami, albo znieść obustronnie te koszty. Czynność prowadząca do szczegółowego rozliczenia kosztów pomiędzy stronami sędzia może powierzyć referendarzowi sądowemu. Dzieje się tak wówczas gdy powództwo, czy sporny wniosek w postępowaniu nieprocesowym został w części oddalony, zaś w części Sąd je uwzględnił. Pozwany nie będzie również obciążony kosztami procesu w przypadku gdy nie dał powodowi powodu do wytoczenia sprawy lub przy pierwszym piśmie uznał za zasadne roszczenie powoda.

Cele instytucji zwrotu kosztów procesu 

Instytucja zwrotu kosztów procesu zapobiega bezkarnemu wytaczaniu niezasadnych pozwów, czy powoływaniu się na niezasadne zarzuty. Trzeba być bowiem świadomym, że wszczęcie postępowania i jego przegranie może prowadzić do wyjątkowo ciężkich skutków powoda lub Wnioskodawcy. To samo dotyczy Uczestników oraz pozwanych, którzy próbują w sposób niezasadny uniknąć odpowiedzialności cywilno-prawnej.

Powierzenie sprawy zawodowemu prawnikowi 

W przypadku powierzenia sprawy adwokatowi bądź radcy prawnego strona przegrywająca jest również zobowiązana do zwrotu wydatków poniesionych przez stronę przeciwną na wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszam do Kancelarii Radcy Prawnego w Jarosławiu, Rzeszowie, bądź Przeworsku.