Koszty procesu w sprawie o alimenty

Zwolnienie z kosztów sądowych 

 W przypadku wytoczenia powództw o alimenty nie jest pobierana opłata sądowa. Dotyczy to jednak wyłącznie pozwu o ich zasądzenie lub podwyższenie, a nie znajduję zastosowanie w zakresie powództw o obniżenie tego obowiązku lub stwierdzenie jego wygaśnięcia. W sprawie o alimenty warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Prawnik może sporządzić sam pozew lub też reprezentować stronę w całym postępowaniu w oparciu o pełnomocnictwo procesowego (w tym na rozprawie). Od takiego pełnomocnictwa nie jest należna opłata skargowa. W takim przypadku należy się jednak liczyć z obowiązkiem zapłaty honorarium dla prawnika.

Stawka radcy prawnego lub adwokata 

  W przypadku gdy pełnomocnik reprezentuję stronę uprawnioną do alimentów podstawowa stawka minimalna jest ustalona na kwotę 120 zł. Jest to stawka minimalna, a więc pełnomocnik może zażądać wyższego wynagrodzenia za przyjęcie sprawy. W przypadku natomiast gdy pełnomocnik reprezentuję stronę zobowiązaną do alimentacji stawka jest znacznie wyższa, a jej wysokość jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu. W sprawie o alimenty wartość przedmiotu sporu ustala się jako sumę świadczeń za jeden rok. Warto pamiętać, ze w przypadku pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów przy ustaleniu wps będzie brana tylko pod uwagę kwota zmniejszenia lub zwiększenia obowiązku alimentacyjnego.

Zwrot kosztów procesu 

  W przypadku przegrania sprawy o alimenty strona wygrywająca ma prawo żądać zwrotu kosztów procesu. W ustawie o kosztach sądowych zawarta jest szczególna regulacją w tym zakresie jeżeli chodzi o sprawy o alimenty. Polega ona na tym, ze w przypadku gdy strona uprawniona wygra powództwo o alimenty może się domagać zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika ustalonego na podstawie wartości przedmiotu sporu. Strona zobowiązana natomiast może domagać się zwrotu wyłącznie niższej stawki stałej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego aktualny jest również pogląd, że w sprawie z urzędu adwokat lub radca prawny jest uprawniony do stawki ustalonej na podstawie wartości przedmiotu sporu nawet jeżeli strona zobowiązana nie została obciążona kosztami procesu. Jeżeli chodzi natomiast o koszty pełnomocnika z wyboru to Sądy bardzo często dokonują wzajemnego zniesienia kosztów procesu. Jest to wyjątkowo niekorzystne dla strony uprawnionej do alimentów korzystającej z usług adwokata lub radcy prawnego.

Skontaktuj się z Nami w razie wątpliwości lub z inną Kancelarią 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawach alimentacyjnych. Pomoc prawna dotyczy zarówno osób uprawnionych do alimentacji jak i tych które dążą do ustalenia, że obowiązek alimentacyjny wygasł.