Księgi wieczyste

Czym są księgi wieczyste?

Księgi wieczyste to szczególnego rodzaj ewidencja nieruchomości, obciążających te nieruchomości praw osób trzecich oraz ich właścicieli. Ze względu na donośność tego rodzaju kwestii sprawy z tego zakresu zostały powierzone Sądom, a nie organom administracji. Sprawy z zakresu ksiąg wieczystych załatwiane są co do zasady przez referendarzy Sądowych. Wydziały Ksiąg Wieczystych są prowadzone w mniejszych miejscowościach. Dla przykładu w Sieniawie znajduje się zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przeworsku. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż mieszkańcy Sieniawy w celu ujawnienia praw podlegających wpisaniu w księgach wieczystych nie muszą jechać do Przeworska. Oczywiście zawsze istnieje możliwość wysłania wniosku poczta, nie mniej jednak lepiej załatwić wszelkie sprawy na miejscu w Sądzie gdzie od razu można wybrać formularz urzędowy.

Wpis w księdze wieczystej

Podstawę wpisu w księgach wieczystych stanowią wszelkie dokumenty urzędowe wydane przez właściwe organy. W przypadku dokonania czynności w formie aktu notarialnego podstawę wpisu stanowić będzie akt notarialny, który musi zostać przesłany przez notariusza w raz z wnioskiem o aktualizację księgi wieczystej w terminie 3 dni od dokonania czynności. W przeciwnym przypadku notariusz musi liczyć się z konsekwencjami, a w niektórych sytuacjach także odpowiedzialnością dyscyplinarną. Bardzo często podstawę wpisu są prawomocnego orzeczenia Sądu. Warto podkreślić, iż podstawy takiej nie stanowią nieprawomocne orzeczenie (mogą one stanowić podstawę jedynie do wpisania ostrzeżenia o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym). Dlatego właśnie należy dołączyć do takiego wniosku orzeczenie z pieczątką stwierdzającą, że dany wyrok stał się prawomocny, tj. nie służą przeciwko niemu zwyczajne środki zaskarżenia. Dla przykładu w przypadku wpisu spadkobierców do ksiąg wieczystych dokumentem stanowiącym podstawę tego wpisu będzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub orzeczenie o dziale spadku. Czasami zmiana w księdze wieczystej może wynikach także z dokumentu wydanego przez organ administracji. Dla przykładu w przypadku zmiany nazwiska po ślubie, podstawą wpisu będzie akt małżeństwa. Innym przykładem jest zmiana powierzchni działek wynikająca z decyzji o podziale geodezyjnym działek, czy scaleniu gruntów. W postępowaniu administracyjnym w tym zakresie strona może być reprezentowana, w szczególności przez adwokata lub radcę prawnego. Bardzo przydatny w takich postępowaniach jest również udział inspektora nadzoru budowlanego z pełnymi uprawnieniami kierownika budowy.

Kontakt z Kancelarią

Kancelaria,  na stronie której się znajdziesz ma swoje biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu.