Kurator w postępowaniu o uwłaszczenie i zasiedzenie

Ustalenie kręgu zainteresowanych 

 Jak wiadomo uwłaszczenie i zasiedzenie to formy nabycia nieruchomości. Z wnioskiem o uwłaszczenie lub o zasiedzenie nieruchomości może wystąpić osoba spełniająca określone ustawowo warunki. We wniosku tym należy wskazać poprzednich właścicieli nieruchomości oraz ich adresy. Osoby te muszą otrzymać odpis ww. wniosku, gdyż będą uczestnikami takiego postępowania. W przedmiotowych postępowaniach bardzo często zachodzi potrzeba ustanowienia kuratora dla uczestnika nieznanego z miejsca pobytu.

Gdy nie można ustalić uczestników postępowania, co dalej? 

  Ze względu na upływ czasy wymagany zarówno dla zasiedzenia oraz uwłaszczenia najczęściej jest tak, że poprzedni właściciele nieruchomości nie żyją. Należy jednak zaznaczyć, ze fakt śmierci powinien być udokumentowany najlepiej aktem zgonu. W tym celu wnioskodawca może się zwrócić do Urzędu Stanu Cywilnego w Gminie lub mieście gdzie osoby te ostatnio zamieszkiwały. Jeżeli w ww. USC nie znajdują się dane w tym zakresie, a data wpisu w księgach wieczystych nie wskazuje jednoznacznie, że osoby te nie żyją należy uznać, iż nie ma podstaw aby przyjąć śmierć takich osób za udowodnioną. W takim przypadku należy ustalić adres zamieszkania tych osób lub uprawomocnić, że ich adres zamieszkania nie jest znany. W tym celu można się zwrócić do wydziału meldunkowego Gminy lub Miasta gdzie ostatnio osoby te zamieszkiwały o informację w tym zakresie. Opcjonalnie istnieje również możliwość zwrócenia się do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Wydział Udostępniania Danych o udzielenie informacji na temat miejsca zameldowania tych osób. Po uprawdopodobnieniu, że miejsca pobytu Uczestników nie jest znane Sąd ustanowi dla nich kuratora. W praktyce Sądy wzywają ponadto do wskazania przez wnioskodawcę osób z kręgu najbliższej rodziny Uczestnika nieznanego z miejsca pobytu, który mógłby pełnić funkcje kuratora. Jeżeli wnioskodawca nie posiada informacji na temat takich osób Sąd ustanawia kuratorem według przyjętej w danym Sądzie praktyki adwokata lub radcę prawnego wpisanego na stosowna listę, ewentualnie prawnika Sądu. Jeżeli natomiast osoby te nie żyją wnioskodawca powinien wskazać ich spadkobierców. W przypadku gdy spadkobiercy ci nie są wnioskodawcy znani Sąd powinien zarządzić ogłoszenie, w którym wezwie potencjalnych spadkobierców do udziału w sprawie. Dotyczy to spraw o zasiedzenie. Co prawda przepisy o uwłaszczeniu nie przewidują podobnej regulacji nakazującej zarządzenie ww. ogłoszenia, ale w praktyce orzeczniczej dominujący jest jednak pogląd, że w tym przypadku powinno stosować się przez analogie przepisy o zasiedzeniu.

Kontakt z Kancelarią 

  Kancelaria, na stronie której się znajdujesz udziela pomocy w sprawach o zasiedzenie i uwłaszczenie. Postępowania sporne w zakresie praw rzeczowych są wyjątkowo istotne ze względu na fakt, iż są to zwykle sprawy dotyczące dużej wartości przedmiotu sporu.