Kurator w sprawach o unieważnienie małżeństwa

Kiedy istnieje możliwość unieważnienia małżeństwa? 

W niektórych sytuacjach niektóre podmioty mogą być zainteresowane stwierdzeniem nieważności małżeństwa nawet po śmierci jednego z małżonków. W takim przypadku zachodzi konieczność ustanowienia kuratora. Decyzję w sprawie ustanowienia kuratora dla zmarłego małżonka w sprawie o unieważnienie małżeństwa podejmuje Sąd, w okręgu którego znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Może również zaistnieć sytuacja, że oboje małżonkowie nie żyją, a zachodzi potrzeba unieważnienia małżeństwa. W takim przypadku ustanawia się kuratora dla każdego z małżonków. Kuratorem takim może być, w szczególności osoba bliska dla małżonka, lub osoba trzecia taka jak radca prawny lub adwokat. Nie istnieje natomiast możliwość, aby ten sam kurator został ustanowiony dla obydwu z małżonków, co jest uzasadnione tym, że kurator nie może reprezentować sprzecznych ze sobą interesów.

Unieważnienie małżeństwa, a dziedziczenie 

Unieważnienie małżeństwa podobnie jak ustalenie nieistnienia małżeństwa ma wpływ na dziedziczenie ustawowe. Małżeństwo, które zostało unieważnione traktowane jest co do zasady jako niebyłe, a co za tym idzie małżonek po unieważnieniu małżeństwa nie jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po drugim małżonku. Nie dotyczy to co oczywiste dziedziczenia testamentowego, które jest uzależnione wyłącznie od woli spadkodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, że małżonek uzyskał po śmierci drugiego małżonka akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza lub w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku został uznany za spadkobiercę ustawowego. W związku z tym podmioty takie jak spadkobiercy spadkodawcy mogą być zainteresowane unieważnieniem małżeństwa w celu odsunięcia jednego ze spadkobierców od spadkobrania.

Powództwo o unieważnienie małżeństwa

Powództwo o unieważnienie małżeństwa mogą oprócz samych małżonków wytoczyć także inne osoby zainteresowane. Warunkiem jest tutaj wykazanie interesy prawnego. Interes ten ma zwykle charakter majątkowy związany ze spadkobraniem lub podziałem majątku objętego wspólnością majątkową małżonków. Jeżeli zachodzi taka potrzeba stosowane powództwo może wytoczyć również prokurator. Przepisy dotyczące ustanowienia kuratora dla zmarłego małżonka w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa stosuje się odpowiednio do spraw, których przedmiotem jest stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Pomoc w sprawach małżeńskich

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji związanych z procedurą cywilną, w zakresie w jakim rozpoznawane są sprawy rodzinne o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług