Miejsce spełnienia świadczenia

W jakim miejscu należy spełnić swiadczenie?

Często dłużnik nie wie w jakim miejscu ma spełnić świadczenie. Zagadnienie miejsca spełnienia świadczenia ma również wpływ na ustalenie właściwości miejscowej Sądu uprawnionego do rozstrzygania sporu wynikłego z danego stosunku prawnego. Co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dług ma charakter odbiorczy. Oznacza to, że świadczenie może zostać spełnione przez dłużnika w miejscu gdzie ma ona miejsce zamieszkania w chwili zaciągnięcie zobowiązania. Wyjątkiem od tej zasady są wierzytelności o charakterze pieniężnym. W takim przypadku miejscem spełnienia świadczenia nie jest miejsce zamieszkania dłużnika, ale wierzyciela. Oznacza to, że dłużnik ponosi koszty związane z przesłaniem kwoty pieniężnej na poczet zaspokojenia zobowiązania. Pewną ochronę dłużników w tym zakresie stanowi regulacja zawarta w art. 454 kodeksu cywilnego, która stanowi, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania wierzyciela po zaciągnięciu zobowiązania ponosi on koszty związane z podwyższonymi wydatkami dłużnika z tytułu przesłania kwoty zapłaty.

Właściwość miejscowa Sądu

Miejsce spełnienia świadczenia ma duże znaczenie o czym zostało wspomniane powyżej dla właściwości miejscowej Sądu. Dla przykładu w przypadku zawarcia umowy pożyczki i nie wywiązania się z wynikającej z niej obowiązków przez dłużnika wierzyciel może co oczywiste wytoczyć powództwo według Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Może jednak również skorzystać z właściwości przemiennej i wytoczyć powództwo według miejsca spełnienia zobowiązania. W tym przypadku, jako że przedmiotem pożyczki jest świadczenie pieniężne miejscem spełniania świadczenia będzie miejsce zamieszkania wierzyciela, a tym samym wierzyciel może wytoczyć powództwo przed Sądem swojego okręgu zamieszkania, co jest dla niego bardzo korzystne.

Ustalenia stron 

Niezależnie od przepisów powszechnie obowiązującego prawa strony zgodnie zasadą swobody umów mogą inaczej ułożyć swoje stosunki i ustalić dowolnie miejsce spełnienia zobowiązania. Może to być zarówno miejsce zamieszkania dłużnika, wierzyciela lub całkiem inne, neutralne miejsce. Sporządzaniem umów cywilno-prawnych zajmują się między innymi prawnicy tacy jak adwokaci lub radcy prawni. Przed nawiązaniem stosunku prawnemu warto, aby strony uzgodniły wszelkie kwestię również te związane z właściwością Sądu, w przypadku powstania sporu.

Konsultacja z zawodowym prawnikiem

Jeżeli nie wiesz gdzie powinieneś spełnić swoje świadczenie lub przed jakim Sądem możesz wytoczyć sprawę przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą kancelarią mającą siedzibę w trzech miastach naszego województwa, w tym w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku.