Miejsce zamieszkania

Definicja miejsca zamieszkania

Pojęcie miejsca zamieszkania osoby fizycznej jest bardzo istotnym zagadnieniem. Miejsce zamieszkania ma wpływ na wiele rożnych praw podmiotowych. Przede wszystkich w niektórych przypadkach przepisy uzależniają nabycie określonych uprawnień od tego gdzie znajduje się miejsce zamieszkania danej osoby. Dodatkowo miejsce zamieszkania ma również istotny aspekt proceduralny. Jak wiadomo zasadą w postępowania cywilnym jest to, że powództwo wytacza się przed Sądem w okręgu, którego znajduje się miejsce zamieszkania pozwanego, a tym samym miejsce zamieszkania wpływa na właściwość miejscową Sądu. 

Miejsce zamieszkania małoletniego

W przypadku dziecka zgodnie z kodeksem cywilnym wprowadza się rozwiązanie zgodnie z którym uznaje się, że miejsce zamieszkania tej osoby znajduje się tam gdzie znajduje się miejsce zamieszkania jej rodziców. W niektórych jednak przypadkach np. po orzeczeniu separacji czy rozwodu rodzice dziecka nie mieszkają w tym samym miejscu, a w takim wypadku uznaje się, że miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego rodzica który posiada pełną władzę rodzicielską (a drugi rodzic został jej pozbawiony) lub któremu zostało powierzone sprawowanie władzy rodzicielskiej (np. w wyroku rozwodowym). Czasami dochodzi jednak to przypadków, że rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem na zasadzie tzw. opieki przemiennej. Polega to na tym, że dziecko część czasu (np. określone dni tygodnia) spędza u jednego z rodziców, a pozostałą cześć czasu u drugiego. W takim przypadku to Sąd określa w stosownym orzeczeniu jakie jest miejsce zamieszkania dziecka zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym nikt nie może posiadać dwóch miejsc zamieszkania. W postępowaniu takim uczestnicy mogą być reprezentowani przez adwokatów lub radców prawnych.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejsce gdzie znajduje się centrum osobiste i zawodowe danej osoby. Nie można natomiast utożsamiać miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania. Niezależnie od tego przyjmuje się, że zameldowanie może, ale nie musi świadczyć o tym, że dana osoba zamieszkuje w określonej miejscowości. Każdy przypadek i każde postępowanie, w których relewantne prawnie jest ustalenie tego w jakiej miejscowości zamieszkuje strona musi być przeprowadzone w sposób umożliwiający podjęcie decyzji procesowej opartej na całokształcie materiału dowodowego ujawnionego w sprawie. Przepisy materialnego prawa administracyjnego nie zawierają definicji miejsca zamieszkania. Z uwagi na ten fakt w tym zakresie znajdują zastosowanie przepisy prawa cywilnego. Więcej informacji uzyskasz w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.