Najczęstsze błędy w umowach

Jak sporządzić poprawną umowę?

Sporządzenie umowy w stosunkach gospodarczych nie jest łatwe. Najlepiej zwrócić się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego.

Czego najczęściej dotyczą błędy w umowach?

Błędy w umowach najczęściej dotyczącą:
  • błędnego oznaczenia stron umowy,
  • błędnego wskazania osób uprawnionych do reprezentacji stron umowy,
  • błędnego oznaczenia nazwy umowy, 
  • brak zawarcia w umowie elementów przedmiotowo istotnych,
  • brak zachowania wymaganej formy,
  • stosowania klauzul niedozwolonych,
  • naruszenie zasady równowagi kontraktowej,
  • stosowanie nieprecyzyjnych lub wzajemnie sprzecznych postanowień.

Błędne oznaczenie stron umowy 

Najczęściej do tego rodzaju błędów dochodzi w sytuacji gdy jako strona umowy wskazana została spółka cywilna lub nazwa indywidualnej działalności gospodarczej. Instytucje te nie posiadają osobowości prawnej, więc nie mogą być stronami umowy. W przypadku spółki cywilnej stronami umowy powinni być jej wspólnicy, zaś w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej osoba fizyczna, która ją prowadzi. W orzecznictwie uznaje się jednak, że błąd taki co do zasady nie powoduje nieważności umowy, a jej stronami są wspólnicy spółki cywilnej lub osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, nawet gdy w komparycji wskazano odpowiednio spółkę cywilną lub nazwę, pod którą prowadzona jest indywidualna działalności gospodarczą.

Błędnie wskazanie osób uprawionych do reprezentowania strony

Przed zawarciem umowy, zwłaszcza gdy jej stroną nie jest osobą fizyczna warto sprawdzić aktualny odpis z rejestru, w celu ustalenia zasad reprezentacji. W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta z naruszeniem zasad reprezentacji nie będzie wywoływała skutków prawnych.

Błąd w nazwie umowy 

Co do zasady nazwa umowy nie ma decydującego znaczenia przy interpretacji jej treści. Należy jednak pamiętać, że w zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Nazwanie w ten lub w inny sposób umowy może mieć wpływ na zastosowanie przepisów regulujących dany typ stosunków zawartych np. w kodeksie cywilnym. 
Brak zawarcia istotnych elementów 
Każda umowa musi zawierać pewne obligatoryjnie elementy. Dla przypadku umowa sprzedaży musi określać cenę oraz przedmiot sprzedaży. W przypadku braku któregoś z tych istotnych elementów umowa będzie nieważna. 

Brak zachowania wymaganej formy

W niektórych sytuacjach umowa musi być zawarta w szczególnej formie pod rygorem nieważności. Dla przykładu dla umowy, której przedmiotem jest zbycie przedsiębiorstwa konieczne jest sporządzenie umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Brak zachowania tej formy powoduje, że zawarta umowa będzie nieważna i ten sankcji nie będzie można w żaden sposób konwalidować.

Stosowanie klauzul niedozwolonych

Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych dotyczy umów zawieranych z konsumentami, czyli osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W takiej umowie nie można stosować pewnych postanowień, które naruszają interesy konsumenta, np. zezwalać na jednostronne rozwiązanie umowy z konsumentem bez powodu

Naruszenie równowagi kontraktowej

Co prawda zgodnie z kodeksem cywilnym obowiązuje swoboda zawierania umów, jednak prawo to podlega pewnym ograniczeniom. Ograniczenia te nie dotyczą tylko umów zawieranych z konsumentami, ale także tych zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Niedozwolone jest, nawet pomiędzy przedsiębiorcami zawieranie umów na podstawie, których interesy jednej ze stron będą miały w skrajnym kształcie pierwszeństwo przed interesami drugiej strony. Dla przykładu niedozwolone jest postanowienie, na podstawie którego jedna ze stron będzie mogła dowolnie zmieniać warunki umowy bez zgody drugiej strony.

Nieprecyzyjne lub wzajemnie sprzeczne postanowienia

W przypadku nieprecyzyjnych postanowień umowy w pewnych sytuacjach istnieje możliwość ich sprecyzowania w toku interpretacji. Jeżeli nie jest to możliwe, a dotyczą one istotnych przedmiotowego elementów umowy to umowa taka będzie nieważna. Jeżeli chodzi o postanowienia, które są ze sobą sprzeczne należy rozstrzygać sprzeczności na niekorzyść strony, która sporządziła umowę, a jeśli nie można wskazać takiej strony postanowienia takie powinny być uznane za nieistniejące i należy je zastąpić przepisami ustawy.

Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu umowy?

Nasz zespół radców prawnych może się tym zająć. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą zapraszamy do kontaktu