Nakazy zapłaty

Nakazy zapłaty - sprzeciwy i zarzuty

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/  726-066-462

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Sprzeciw od nakazu zapłaty

(postępowanie upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze, wyrok zaoczny)

Zarzuty od nakazu zapłaty

(postępowanie nakazowe)

Jeden TERMIN

14 dni od doręczenia

Co robić? 

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakazowym lub EPU możesz skontaktować się z Prawnikiem. Ocenimy czy wierzytelność dochodzona przez powoda nie uległa przedawnienie oraz czy zostały spełnione inne przesłanki zasądzenia dochodzonego roszczenia. Jeżeli nie wniesiesz sprzeciwu/ zarzutów nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Pomogliśmy już wielu dłużnikom. Nieznajomość prawa szkodzi, a procedura cywilna jest bardzo skomplikowana, dlatego pomoc Prawnika może uchronić przed negatywnymi konsekwencjami prawomocności nakazu zapłaty.

Nasze doświadczenie

Znamy procedury postępowania upominawczego, elektronicznego postępowania upominawczego, postępowania nakazowego oraz procedury związane z wydaniem wyroku zaocznego.

Firmy windykacyjne 

Firmy windykacyjne wygrywają procesu w skutek niewiedzy dłużników, z których nie wielu składa kasatoryjne środki zaskarżenia nakazów zapłaty. Najczęstszym zarzutem jest przedawnienie, którego Sąd nie uwzględnia z urzędu.

Nakaz zapłaty doręczony na niewłaściwy adres 

Pomagamy też osobom wobec których wydano nakaz zapłaty bez ich woli i wiedzy w skutek umyślnego lub nieumyślnego podania ich błędnego adresu W takim przypadku przygotowujemy skargą o pozbawienie nakazu zapłaty klauzuli wykonalności z urzędu i doręczenie pozwu, od którego należy wnieść sprzeciw.

Pomoc radcy prawnego

Radca prawny  (uprawnienia takie posiadają również również adwokaci) w oparciu o udzielone pełnomocnictwo może prowadzić całe postępowanie, a w przypadku wygrania sprawy koszty wynagrodzenie Twojego profesjonalnego pełnomocnika pokryje wierzyciel na zasadzie art 98 §2 k.p.c. Istnieje również możliwość sporządzenia konkretnego dokumentu, np. sprzeciwu, zarzutów, pozwu przeciwegzekucyjnego.

Skontaktuj się z Nami 

Zapraszamy do naszej Kancelarii w celu zasięgnięcia porady prawnej.

Nakazy zapłaty - sprzeciwy i zarzuty
Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 725-490-161/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17