Nieprawidłowe doręczenie

Nieaktualny adres pozwanego   

Często zdarzają się sytuację, że powód celowo bądź nieświadomie podaje błędny adres pozwanego. Jeżeli powód jest świadomy, że podaje nieaktualny adres przeciwnika procesowego musi liczyć się z możliwością nałożenia grzywny. Najczęściej jednak jest to spowodowane niewiedzą wobec braku istnienia skutecznie egzekwowanego obowiązku meldunkowego i oddzielenia instytucji meldunku od instytucji zamieszkania.

Awizowanie korespondencji sądowej   

W przypadku gdy powód podał błędny adres i nie odebraliśmy korespondencji z Sądu zostaje ona dwukrotnie awizowana, a następnie dołączana do akt sprawy ze skutkiem doręczenia. W takich przypadkach Sąd zwykle wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Jeżeli natomiast nie są spełnione przesłanki tych postępowań Sąd wydaje wyrok zaoczny, w którym uznaje twierdzenia powoda za prawdziwe, co jest wyjątkowo niekorzystne dla strony pozwanej.

Pozbawienie pozwanego możliwości obrony 

W takiej sytuacji pozwany nie jest pozbawiony możliwości obrony. Wynika to z faktu, że aby się uprawomocnić nakaz zapłaty musi zostać właściwie doręczony, musi też upłynąć pewien okres, w którym pozwany może wnieść środek zaskarżenia. Podobnie jest z wyrokiem zaocznym, od którego przysługuje sprzeciw. Wbrew twierdzeniom niektórych osób nie jest wówczas zasadne złożenie skargi o wznowienie postępowania z przyczyn jego  nieważności służy ona bowiem na rozstrzygnięcia prawomocne, zaś niewłaściwy doręczony nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny takiego przymiotu nie posiadają. Nie jest również zasadny wniosek o przywrócenie terminu, bowiem jest on przedwczesny. Termin do złożenia środka zaskarżenia od nakazu zapłaty, czy wyroku zaocznego biegnie bowiem od doręczenia tych dokumentów.

Jak udowodnić, że podany adres pozwanego jest nieaktualny? 

Aby udowodnić, że powód wskazał błędny adres pozwany powinien powołać dowody na okoliczności, że w okresie gdy toczyło się postępowanie nie zamieszkiwał pod tym adresem. Dowodami mogą być w szczególności zaświadczenia z rejestru PESEL, czy też rejestru mieszkańców. Natomiast w przypadku gdy pozwany jest osobą prawną musi wykazać, że powód wskazał w sposób błędny jego adres siedziby, czego dowodem mogą być zaświadczenia z KRS. Wobec zmiany przepisów dotyczących indywidualnych przedsiębiorców dowodem takim może być również zaświadczenie z CEIDG (w poprzednim stanie prawnym brak było jednolitego orzecznictwa w tym zakresie.). Sąd na podstawie art. 359 k. p. c. w takich sytuacjach powinien stwierdzić w takich przypadkach z urzędu, iż dany wyrok jest nieprawomocny i również na podstawie tego przepisu uchylić z urzędu klauzule wykonalności, w którą zaopatrzone jest takie rozstrzygnięcie.

Kontakt z Nami 

Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawie omówionej w niniejszym artykule zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.