Nowacja

Czym jest nowacja?

Nowacja to jeden sposobów wygaśnięcia długu. Instytucja znana jest jeszcze z prawa starożytnego Rzymu, z którego zaczerpnięta jest jej nazwa. Jak sama nazwa mówi nowacja długu polega na jego odnowieniu co rozumiane jest jako zastąpienie jednego zobowiązania innym zobowiązaniem. Może to polegać na tym, że świadczenie nie ulega zmianie jednak będzie ono przysługiwać jednak na innej podstawie prawnej, lub to właśnie przedmiot świadczenia ulega zmianie. Dla przykładu jeżeli dłużnik wyrządził szkodę wierzyciel zgadza się na umorzenie zobowiązania z tego tytułu w zamian za zobowiązanie się dłużnika do sprzedaży domu po obniżonej cenie. W takim przypadku zmianie ulega podstawa prawna świadczenia. Na początku stanowi ją delikt, a potem umowa. Natomiast zmiana przedmiotu świadczenia może polegać np. na zobowiązaniu się do dostarczenia węgla w zamian za umorzenie obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej.  

Spór co do zakresu nowacji

W praktyce bardzo często dochodzi do sporów co do tego czy strony rzeczywiście zawarły umowę nowacji i czy później zaciągnięte zobowiązanie zastąpiło poprzednie. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że zamiar ten powinien być w sposób wystarczająco uzewnętrzniony. Takiego zamiaru nie można natomiast domniemywać. W związku z tym faktem dłużnik dokonujący nowacji powinien uzyskać jednoznaczne oświadczenie wierzyciela o woli nowacji. Oczywiście jeżeli zamiar nowacji będzie w sposób niewątpliwy wynikał z okoliczności sprawy czynność taka będzie skuteczna. Nie mniej jednak warto dysponować odpowiednim materiałem dowodowym co ułatwi sprawę w przypadku powstania sporu sądowego. Warto bowiem pamiętać, że to na dłużnik co do zasady ciąży ciężar wykazania, że doszło do nowacji, a nie zaciągnięcia nowego w pełni niezależnego zobowiązania. Wynika to bezpośrednio z treści przepisów kodeksu cywilnego.

Co może być przedmiotem nowacji?

Przedmiotem nowacji może być co do zasady każde zobowiązanie bez względu na jego charakter lub wymagalność. Istnieje też możliwość zawarcia umowy nowacyjnej z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Nie mniej jednak w niektórych sytuacjach przepisy szczególne wyłączają możliwość zawarcia umowy nowacji. Nowacja powinna być dokonana w formie właściwej do dla zobowiązania pierwotnego. Umowę taką może sporządzić adwokat, radca prawny, a w niektórych przypadkach konieczny jest udział notariusza (w przypadku gdy wymagana jest forma aktu notarialnego).

Pomoc Prawnika

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sporze dotyczącym nowacji zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Pomoc prawnika może uchronić Cię przed wyjątkowo ciężkimi skutkami zaniedbań procesowych.