Oświadczenie o obniżeniu ceny

Wady przedmiotu sprzedaży

Nie zawsze kupujący jest zadowolony z jakości przedmiotu zakupu z powodu jego wad. Co do zasady nie ma jednak możliwości, aby odstąpić od umowy sprzedaży, gdyż wówczas stałoby to w sprzeczności z istotą umów zobowiązujących. W niektórych jednak przypadkach kupującemu przysługują szczególne uprawnienia, które chronią jego interesy. Uprawnienia te są  najszersze są w przypadku, gdy kupującym jest konsument. W niniejszym artykule zostanie umówione prawo kupującego do złożenia skutecznego oświadczenia o obniżeniu ceny.

Obowiązki sprzedawcy 

Zasadniczo sprzedawca powinien dostarczyć kupującemu przedmiot sprzedaży wolny od wad fizycznych. Nie dotyczy to oczywiście przypadków gdy kupujący jest świadomy wad kupowanego towaru. W takim przypadku zwykle strony stosowanie obniżają wartość rzeczy, a tym samym ceny wynikającej z umowy sprzedaży. Inaczej jest w przypadku gdy kupujący o wadzie nie wiedział. W niektórych sytuacjach sprzedawca celowo zataja informacje o wadzie produktu w celu szybszej sprzedaży towaru lub uzyskania większej ceny. W niektórych przypadkach może to nawet realizować znamiona przestępstwa oszustwa. Najczęściej jednak sprzedawca nie jest świadomy wady przedmiotu sprzedaży. Nie zmienia to faktu, że w takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany do wymiany rzeczy na wolną od wad lub jej naprawienia. Kupujący może zgłosić wadę sprzedawcy we wskazanym w kodeksie cywilnym terminie pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu. Termin ten nie znajduje natomiast zastosowania, gdy sprzedawca zataił wadę. Jest to zrozumiałe, gdyż takie zachowanie sprzedawcy należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Po zgłoszeniu usterki sprzedawca powinien jak szybko to tylko możliwe ją usunąć lub wymienić rzecz na nową. Jeżeli kupującym jest natomiast konsument to kupujący może podjąć decyzję, którą formę działania sprzedawcy wybierze. Czynności sprzedawcy powinny być dokonane w sposób nie rodzący utrudnień dla kupującego inaczej w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy. Jeżeli sprzedawca nie uczyni zadość przedmiotowym obowiązkom kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub zadąć obniżenia ceny. Jeżeli wartość szkody związanej z wadą jest niewielka z pewnością to pierwsze rozwiązanie jest zwykle bardziej korzystne dla obu ze stron. Inaczej jest w przypadku gdy wada całkowicie uniemożliwia korzystania z rzeczy. Wówczas kupujący najczęściej odstępują od zawartej umowy i żądają zwrotu ceny.

Więcej informacji i pomoc w sprawach o obniżenie ceny towaru 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości związanych z wykonaniem uprawnień kupującego względem sprzedawcy zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu praz Rzeszowie. Umowa sprzedaży jest jedną z najpopularniejszym umów zawieranych  w praktyce życia gospodarczego.