Oświadczenie o stanie rodzinnym

Kiedy oświadczenie jest potrzebne? 

  Osoba ubiegająca się o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest zobligowana do wypełnienia oświadczenia o stanie rodzinnym, dochodach, majątku oraz źródłach utrzymania. Oświadczenie takie jest składane na urzędowym formularzu. Wzór tego oświadczenia znajduje się, w szczególności na stronach internetowych sądów oraz ministerstwa sprawiedliwości. Formularz w wersji elektronicznej można wydrukować i wypełnić pismem ręcznym. Można także uzupełnić formularz pismem maszynowym lub komputerowym i opatrzyć własnoręcznym podpisem po wydrukowaniu. Formularz ten jest kolorowy, jednak można bo wydrukować w wersji czarno-białej. W wersji papierowej formularz ten można odebrać w dowolnym sądzie powszechnym nieodpłatnie.

Jak wypełnić formularz? 

  Przed wypełnieniem formularza warto zapoznać się z instrukcją, która znajduje się na jego początku oraz obok poszczególnych pól. W przypadku błędnego wypełnia formularza zostanie on bowiem zwrócony z wezwaniem do uzupełnienia w terminie siedmiu dni. Formularz o stanie rodziny, majątku, itd. zawiera pouczenie, że składane jest oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. W związku z tym faktem należy pamiętać, ze w formularzu podajemy wyłącznie prawdziwe dane. Jeżeli wnioskodawca nie jest pewny jakieś okoliczności powinien to zaznaczyć. W formularzu wnioskodawca ujawnia swój stan rodzinny podając osoby prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe. Dodatkowo podawane jest wynagrodzenie i inne dochody uzyskiwane przez wnioskodawcę oraz osoby prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe. Za osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe należy uznać w uproszczeniu osoby, które dysponują wspólnym zasobem pieniężnym na utrzymanie mieszkania oraz przygotowywanie posiłków. Taką osobą najczęściej są małżonkowie. Wnioskodawca musi także wskazać wysokości ponoszonych wydatków. Standardowo należy wskazać, koszty jedzenia, środków czystości i higieny osobistej, zakupu ubrań, koszty wynajmu oraz utrzymania mieszkania, kie jak czynsz i opłaty za media. Należy również podąć inne wydatki takie jak koszt zakupu lekarstw. Nie ma obowiązku dołączania do ww. oświadczenia dokumentów potwierdzających wskazane w nim okoliczności jednak jest taka możliwość co z pewnością uwiarygodni treść oświadczenia. Wnioskodawca może podać też inne okoliczności, które uzna za istotne. Oświadczenie to musi zostać podpisane osobiście, nawet jeżeli stronę reprezentuje pełnomocnik.

Jak możemy Ci pomóc?

  Wypełnienie oświadczenia o stanie rodzinnym na potrzeby wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych wbrew pozorom bywa skomplikowane. Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie służy pomocą również w tym zakresie.