Obowiązki osoby kierującej pracownikami

Kto zastępuje pracodawcę?

 Pracodawca bardzo często nie jest w stanie wykonywać wszelkich czynności osobiście, w tym kierować pracą pracowników. W związku z tym faktem, niektórzy pracownicy w imieniu pracodawcy i na jego rachunek wykonują funkcje kierownicze. Przepisy nie wymagają, aby osoba pełniąca funkcje kierownicze była zatrudniona na podstawie stosunku pracy. Osoba kierującą pracownikami powinna posiada określone cechy charakteru i odporność na stres. Pracodawca powinien również zapobiegać sytuacji, iż osoba taka będzie stosowała wobec pracowników działania, które realizują znamiona mobbingu.

Obowiązki kierownika 

  Szczegółowe obowiązki osoby kierującej pracownikami określa art. 212 kodeksu pracy. W przypadku nie wykonania tych obowiązków przez ww. osobę grozi jej odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo przeciwko prawom pracownika, a dodatkowo odpowiedzialność wobec pracodawcy, który może w takim przypadku rozwiązać stosunek pracy z winy pracownika (dotyczy to oczywiście sytuacji gdy osoba kierująca pracownikami pozostaje w stosunku pracy). Katalog wymieniony w art. 212 kodeksu pracy ma charakter zamknięty. Najważniejszym obowiązkiem osoby kierującej pracownikami jest zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to istotne zadanie, gdyż naruszenie tej powinności może powodować wyjątkowo ciężkie skutki dla zdrowia, a nawet życia pracowników. Z tym obowiązkiem związana jest powinność dbałości o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich zastosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem. W tym zakresie osoba kierującą pracownikami powinna dokonywać okresowych i doraźnych kontroli i inspekcji ww. wyposażenia, a w razie potrzeby udzielać pracownikom instruktażu o zakresie ich zastosowania. Inne obowiązki dotyczą egzekwowania do pracowników przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że osoba kierującą pracownikami w razie potrzeby jest zobowiązana ukarać pracownika naruszającego przepisy bhp. Dodatkowo osoba kierującą pracownikami jest także zobowiązana do wykonywania czynności w zakresie zapewnienia przestrzegania przez pracowników zaleceń lekarskich. Osoba kierująca pracownikami jest także zobowiązana do wykonywania innych czynności, które dotyczą przede wszystkim ochrony bezpieczeństwa pracowników. Warto również zauważyć, że za ewentualne wypadki pracownika w pracy odpowiada pracodawca, a ewentualna odpowiedzialność osoby kierującej pracami tego pracownika może mieć charakter regresowy.

Chcesz wiedzieć więcej?

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawach dotyczących prawa pracy. Pomoc prawna obejmuje zarówno postępowania sądowe jak i bieżącą obsługę spraw pracowniczych.