Ochrona prawa współwłasności

Istota współwłasności 

 W niektórych przypadkach własności jednej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie. W takim przypadku można mówić o wspólności, np. w sytuacji gdy dane prawo lub rzecz wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków lub współwłasności właściwej znanej także jako współwłasność w częściach ułamkowych. Współwłasność to prawo bardzo podobne do własności, jeżeli chodzi o zakres przyznanych uprawnień, z tym zastrzeżeniem, że jest ono w większy sposób ograniczone. Ograniczenie to polega przede wszystkim na tym, że współwłaściciel nie może uniemożliwiać użytkowania rzeczy innym współwłaścicielom. Jego prawo nie ma zatem charakteru wyłącznego.

Naruszenie praw innych współwłaścicieli 

  Bardzo często dzieje się tak, że jednej ze współwłaścicieli traktuje rzecz wspólną jako swoją wyłączną własność. Takie działania przejawiają się między innymi w uniemożliwianiu innym współwłaścicielom wykonywania przysługujących im uprawnień. W takiej sytuacji osoby te mają prawo wezwać tego współwłaściciela do zaniechania naruszeń pod rygorem wytoczenia powództwa cywilnego. Przepisy kodeksu cywilnego nie zawiera wprost regulacji dotyczących roszczenia petytoryjnego w stosunkach pomiędzy współwłaścicielowi. W doktrynie i orzecznictwie utrwalony jest jednak pogląd, że w takim przypadku podstawą żądań powoda może być art. 222 kodeksu cywilnego stanowiący podstawę żądania o zaprzestanie naruszania własności. Powództwo takie może w imieniu współwłaścicieli  wytoczyć także prawnik w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Umowne uregulowanie prawa własności

  W niektórych przypadkach współwłaścicieli w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego szczegółowo określają zakres przysługujących im uprawnień do rzeczy. Jest to korzystne gdyż, w takim przypadku znacznie rzadziej dochodzi do sporów. Warto także ustalić zasady sprawowania zarządu nad wspólną rzeczą. W przypadku gdy właścicieli jest dużo warto powołać zarząd który będzie podejmował czynności dotyczące rzeczy, np. w sprawie remontu czy rozbudowy nieruchomości. W innym przypadku zgodnie z kodeksem cywilnym przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd rzeczą konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W niektórych przypadkach uzyskanie takiej zgody jest bardzo utrudnione. Oczywiście od tej zasady są wyjątki, w szczególności gdy niezwłoczne podjęcie takiej czynności jest konieczne w celu ochrony rzeczy przed zniszczeniem. W przypadku natomiast innych czynności to każdy współwłaściciel może ich dokonać. Nie dotyczy to sytuacji gdy jeden ze współwłaścicieli sprzeciwi się dokonaniu takiej czynności.

Nasza pomoc

  Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy również w sprawach o ochronę współwłasności.