Odpowiedzialność odszkodowawcza za działanie organów władzy publicznej

Kiedy skarb państwa odpowiada za szkodę?

Przypadki, że przez działanie organu władzy publicznej obywatel ponosi szkodę są nader częste. Jeżeli szkoda nastąpiła wskutek wydanie ostatecznej decyzji lub orzeczenia jej naprawienia można zgodnie z kodeksem cywilnym żądać dopiero po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem. Niezgodność z prawem może polegać również na zaniechaniu, czyli na niewydaniu decyzji, czy też orzeczenia, w przypadku gdy przepisy prawa tego wymagają. Oznacza to, że w przypadku gdy organ administracji wydał decyzję, której wykonanie wyrządziło szkodę, poszkodowany powinien w pierwszej kolejności wystąpić o unieważnienie decyzji, a jeżeli jest to niemożliwe żądać stwierdzenia przez właściwy organ, że decyzja została wydana niegodnie z prawem, narusza prawo. W przypadku wypłaty przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego odszkodowania w niektórych przypadkach może również odpowiedzieć na zasadzie regresu pracownik administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Niestety jednak ze względu na skomplikowana procedurę ustawa ta rzadko znajduje zastosowanie. Ponadto odpowiedzialność pracownika administracji jest przy tym bardzo ograniczona. Zasadnym jest postulat, aby pracownicy administracji odpowiadali w pełnej wysokości i bez ograniczeń w przypadku gdy w skutek ich działań skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego w skutek wypłaty odszkodowania ponosi szkodę. Bez wątpienia spowodowałoby to poprawę jakości świadczonych przez administrację publiczna usług z uwagi na ponoszenie przez jej pracowników pełnej odpowiedzialności za podejmowane działania w zakresie sprawowanych funkcji. Prowadzenie sprawy odszkodowawczej możemy powierzyć również adwokatowi lub radcy prawnemu, który wniesie stosowny pozew, oraz będzie reprezentował osobę poszkodowaną przed Sądem.

Szkoda spowodowana wydaniem aktu normatywnego

W przypadku gdy szkoda powstała w wyniku wydania aktu normatywnego strona może dochodzić odszkodowania dopiero gdy zostanie stwierdzone, że akt ten został wydane z naruszeniem Konstytucji, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, czy tez przepisami prawa rangi ustawowej. Nie dotyczy to, przypadków gdy szkoda powstała w wyniku nie wydania aktu normatywnego do którego wydania organy władzy publicznej były zobligowane. Wówczas kwestię tego, czy niewydanie aktu normatywnego nastąpiło z naruszaniem prawa rozstrzyga Sąd orzekający w sprawie odszkodowania. 

Pomoc prawna Kancelarii

Zajmujemy się sprawami o odszkodowania od skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek. Biura Kancelarii znajdują się między innymi w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.