Odpowiedzialność przewoźnika

Przejście ryzyka na kupującego 

W przypadku przesłania towaru w chwili przekazania towaru przez sprzedawcę przewoźnikowi na kupującego przechodzi ryzyko związane z utratą lub zniszczeniem przedmiotu sprzedaży. Z uwagi na ten fakt wszelkie roszczenia kupującego z tytułu uszkodzenia rzeczy w trakcie przewozu powinny być kierowane do przewoźnika, a nie do sprzedawcy te powstały po przejściu ryzyka na kupującego. Dlatego właśnie bezskutecznym będzie w takim przypadku złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. To przewoźnik jest bowiem w takich sytuacji jedynym podmiotem odpowiedzialnym wobec kupującego. Nie zmienia to faktu, że w przypadku gdy nadawca przyczynił się do powstania szkody, w szczególności w sposób nieprawidłowy zapakował towar przewoźnik, może starać się o zapłatę wypłaconego kupującemu odszkodowania na zasadzie odpowiedzialności regresowej. Przewoźnik odpowiada zarówno za utratę towaru, jak i uszkodzenie oraz ubytek (ilościowa utrata towaru). Co do zasady przewoźnik odpowiada na zasadzie ryzyka, a więc odpowiedzialność ta jest uniezależniona od pojęcia winy. Zasada ta doznaje jednak pewnych wyjątków. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy szkoda powstała w skutek siły wyższej, czy winy odbiorcy, a więc można powiedzieć, że zasada odpowiedzialności przewoźnika na zasadzie ryzyka podlega wielu ograniczeniom.

Obowiązki odbiorcy towaru

Odbiorca towaru, którym zwykle jest kupujący (sprawy te dotyczą bowiem przeważnie umów kupna-sprzedaży), aby doszło do ziszczenia się odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika musi wykazać, że rzecz kupiona była uszkodzona w chwili jej dostarczenia. Jeżeli zaś kupujący podpisał protokół odbiory w którym stwierdził, że rzecz jest wolna od wad jego możliwości w tym zakresie są ograniczone. Warto zatem wykazać się starannością i zawsze sprawdzać stan przesyłki przed podjęciem decyzji o podpisaniu protokołu odbioru, ma to bowiem kolosalny wpływ na kwestię natury dowodowej.

Reklamacja przed wytoczeniem powództwa

Jeżeli kupujący zamierza rościć odszkodowanie od przewoźnika w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację, jeżeli będzie ona nieskuteczna wówczas należy przejść na drogę postępowania sądowego. Pozew o zapłatę odszkodowania może zostać sporządzony przez adwokata lub radcę prawnego. Prawnik sformułuje Twoje żądania ww. pisma procesowego oraz powoła wnioski dowodowe, będzie również reprezentował Twoje interesy na rozprawie. Również moja Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami z tego zakresu.  W sprawach tych występuję zarówno po stronie przewoźników, jak i po stronie odbiorców, których interesy zostały naruszone. Najczęściej spór w sprawach z tego zakresu ogniskuje wokół aspektów dowodowych.