Odpowiedzialność z tytułu nienależytej opieki

Pomoc dla osób chorych psychicznie  

Niektóre osoby ze względu na stan emocjonalny lub psychiczny nie są w stanie samodzielnie funkcjonować gdyż stanowią zagrożenie dla samych siebie. Dotyczy to zwłaszcza osób, które cierpią na długotrwała i głęboką depresję. Osoby takie bardzo często próbują się targnąć na własne życie. Aby zapobiec najgorszemu osoby takie powinny pozostawać pod stałą opieką i nadzorem. Jeżeli nie ma możliwości zapewniania takich warunków w domu osoby takie umieszczone są w zamkniętym zakładzie opieki psychiatrycznej. Zakład taki znajduje się miedzy innymi w Jarosławiu.

Umieszczenie osoby fizycznej w placówce zamkniętej

W przepadku umieszczenia danej osoby w ww. placówce odpowiada ona nie tylko za szkodę wynikająca z działania, ale także zaniechanie. Dla przykładu jeżeli pacjent, który zgodnie z zasadami wynikającymi z wiedzy medycznej powinien znajdować się pod nadzorem personelu pod takim nadzorem nie znajduje w skutek czego np. targnie się na własne życie to szpital będzie odpowiedzialny odszkodowawczo wobec pacjenta jeżeli przeżyje on próbę samobójczą, a jeżeli próba ta niestety okaże się skuteczna wobec jego rodziny.

Dochodzenie roszczeń przed Sądem

W przypadku targnięcia się na własne życie osoby chorej psychicznie lub cierpiącej na zaburzenia psychiczne istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania zarówno w postępowaniu karnym w tak zwanej procedurze adhezyjnej lub w odrębnej sprawie cywilnej. Odpowiedzialność karna ma jednak indywidualny charakter i jest znacznie bardziej rygorystyczna pod względem możliwość udowodnienia zarzucanego czynu, niż w przypadku odpowiedzialności cywilnej. Nie każdy delikt prawa cywilnego musi być bowiem przestępstwem.

Samobójstwo bliskiej osoby

Samobójstwo najbliżej osoby jest przykrym zdarzeniem, dlatego naturalnym jest, ze osoby które spotkało takie najczęściej nie mają ochoty, aby wspominać to wydarzenie. Należy jednak dochodzić roszczeń odszkodowawczych w związku z faktem, że placówka medyczna która jest za to odpowiedzialna powinna ponieść negatywne konsekwencje z tego tytułu. Osoba poszkodowana, np. członek rodziny może starać sie w kim przypadku o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w skutek utraty bliskiej osoby, a jeżeli osoba zmarła dostarczała jej środków utrzymania również odszkodowania w formie renty na okres, w którym osoba taka żyłaby jeżeli nie doszłoby do przedmiotowego, przykrego zdarzenia.

Pomoc naszej Kancelarii dla poszkodowanych

Nasza Kancelaria podchodzi do Klientów, których spotkało przykre zdarzenie z największą delikatności i taktem. Jest tak z uwagi na okoliczność, iż zdajemy sobie sprawie ze żadne pieniądze nie wynagrodzą stracie osoby najbliższej. Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie