Odpowiedzialność za świadczenie niepodzielne

Na czym polega niepodzielność świadczeń? 

Niektóre rodzaje świadczeń mają charakter niepodzielny. Świadczenie jest podzielne zgodnie z kodeksem cywilnym wówczas gdy można jej podzielić bez istotnej zmiany jego przedmiotu lub wartości. Sytuacja taka może wystąpić np. w przypadku gdy po stronie wierzyciela znajduje się kilka podmiotów. W takim przypadku każdy z wierzycieli może domagać się, aby dłużnik lub dłużnicy spełnili świadczenie na jego rzecz. Jednak w przypadku gdyby dłużnik wykonał żądanie jednego z wierzycieli pozostali byliby w tej sytuacji pokrzywdzeni. Z uwagi na ten fakt każdy z wierzycieli może się sprzeciwić świadczenia na rzecz jednego z wierzycieli. W takim przypadku przedmiot świadczenia trafia do depozytu sądowego. W przypadku gdy dłużnik pomimo sprzeciwu chociażby jednego z pozostałych wierzycieli spełni świadczenie określonego wierzyciela takie świadczenie będzie traktowane jako świadczenie spełnione do rąk osoby nieuprawnionej z wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli jeden z wierzycieli przyjął świadczenie niepodzielne jest zobowiązany względem pozostałych do świadczenia regresowego na takich samych zasadach jak dłużnik solidarny. Jest to zrozumiałe, gdyż w skutek przyjęcia świadczenia niepodzielnego stał on się bezpodstawnie wzbogacony kosztem pozostałych wierzycieli. Warto także zauważyć, że w przypadku zwolnienia z długu dokonanego przez jednego z wierzycieli czynność ta odnosi skutek tylko i wyłącznie względem tego wierzyciela, a nie pozostałych, a zatem dłużnik będzie nadal zobowiązany względem tych pozostałych wierzycieli. Inaczej natomiast sytuacja kształtuje się w przypadku instytucji związanych z przedawnieniem. Zgodnie z kodeksem cywilnym zdarzenia takie jak zwłoka dłużnika, przerwanie czy zawieszenie biegu przedawnienia względem jednego z dłużników odnosi również skutek względem pozostałych.

Kilka podmiotów po stronie zobowiązanej

W przypadku natomiast gdy to po stronie zobowiązanej znajduję się kilka podmiotów przyjmuje się, że ich odpowiedzialność z braku odmiennego zastrzeżenia jest solidarna. Oznacza to, że wierzyciel lub wierzyciele mogą żądać zapłaty od każdego z dłużników solidarnych, z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników zwalnia także pozostałych z obowiązku spełnienia świadczenia. W takim przypadku co do zasady dłużnikowi, który spełnił świadczenie przysługuje względem pozostałych roszczenie regresowe do zwrotu proporcjonalnej części długu przypadającej na każdego z nich.

Pomoc Kancelarii w sprawach spornych 

W swojej praktyce zawodowej spotykam się z sytuacjami gdy świadczenie będące przedmiotem stosunku prawnego jest niepodzielne. Zapraszam do przeczytania innych artykułów znajdujących się na naszym blogu. Jeżeli natomiast potrzebujesz aby prawnik dokonał analizy Twojej konkretnej, indywidualnej sprawy zapraszamy do naszych Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.