Odsetki

Czym są odsetki? 

Odsetki to rodzaj wynagrodzenia lub odszkodowania należnego z tytułu korzystania z czyjegoś kapitału lub opóźnienia w spłacie zobowiązania. Podstawowym podziałem odsetek jest podział na odsetki ustawowe i umowne. Umowne odsetki ustalają strony, nie mogą jednak przekroczyć one odsetek maksymalnych, które wynoszą czterokrotność stopy kredytu lombardowego narodowego banku polskiego. Strony nie mogą w umowie ustalić wyższych odsetek, niż ustalone odsetki maksymalne, a jeżeli takie postanowienie znalazłby się w umowie należą się odsetki maksymalne. Czym innym natomiast są odsetki ustawowe oraz odsetki ustawowe za opóźnienie, a także odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki te są zróżnicowane i ustalane co roku, najwyższą są oczywiście odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nieco niższe są odsetki ustawowe za opóźnienie, a najniższe odsetki ustawowe. Jest to zrozumiałe bowiem w transakcjach handlowych, w więc w zobowiązaniach których stronami są przedsiębiorcy powinien istnieć wyższy poziom dyscypliny finansowej. Jeżeli w umowie strony nie ustaliły wysokości odsetek należą się odpowiednie odsetki ustawowe.

Kapitalizacja odsetek 

Ważnym zagadnieniem jest również kapitalizacja odsetek. W prawie polskim co do zasady obowiązuje zakaz anatocyzmu, czyli pobierania odsetek od odsetek. Zasada ta nie jest jednak bezwzględna bowiem przepisy kodeksu cywilnego pozwalają na kapitalizację odsetek od dnia wniesienia pozwu. W praktyce oznacza to, że już należne odsetki doliczamy do należności głównej, a w konsekwencji należne są również odsetki od odsetek od dnia wniesienia pozwu. Przy małych sumach kwoty te są niewielkie, jednak przy większych warto dokapitalizować odsetki do należności głównej, a tym samym dochodzić większej sumy pieniężnej. Należy również pamiętać, że Sąd bez naszego żądania nie naliczy należnych odsetek nie będzie bowiem w tym zakresie działać z urzędu, dlatego w żądaniu pozwu należy umieścić wniosek o zasądzenie od pozwanego należnych odsetek. Istotnym jest również to, że odsetki należą się od dnia wymagalności zobowiązania, a więc dnia określonego w umowie, lub jeżeli dzień taki nie został określony dnia wezwania dłużnika do zapłaty. W przypadku odszkodowań odsetki należne są od dnia wyroku zasądzającego to odszkodowanie, chyba że wysokość tego odszkodowania jest niesporna, w szczególności wynika z przepisów prawa.

Pomoc prawnika

Obliczenie należnych odsetek, a zwłaszcza ich kapitalizacja jest zadaniem trudnym, zwłaszcza gdy zobowiązanie jest wyrażone w obcej walucie. Również trudności przysparza ich kapitalizacja do należności głównej. Z uwagi na ten fakt najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika należącego do korporacji radców prawnych lub adwokatów. Również nasza Kancelaria doradza w zakresie spraw dotyczących naliczania odsetek. Jeżeli Twój kontrahent lub pożyczkobiorca spóźnia się ze spłatą wymagalnego zobowiązania możesz umówić się na spotkanie w Kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku lub Jarosławiu. Doradzimy Ci i pomożemy naliczyć w prawidłowy sposób odsetki.