Odszkodowanie za śmierć psa

Czy za śmierć psa należy się odszkodowanie?

Tak, jak najbardziej za śmierć psa właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Co prawda zwierzę nie jest rzeczą, jest żywą istotą, ale w sprawach nieuregulowanych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt do zwierząt znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rzeczy. Oznacza to, że osoba odpowiedzialna za śmierć zwierzęcia musi naprawić szkodę. Szkoda ta obejmuje wartość zwierzęcia, która jest zależna przede wszystkim od wieku i rasy psa. Właścicielowi należy też się zwrot kosztów leczenia, a nawet pochówku psa.

Komu przysługuje odszkodowanie za śmierć psa?

Odszkodowanie przysługuje właścicielowi psa.

Czy za śmierć psa przysługuje zadośćuczynienie?

Tak, za śmierć psa przysługuje zadośćuczynienie, jeżeli śmierć psa wywalała krzywdę w sferze psychicznej właściciela lub innych osób, z które nawiązały więź emocjonalną z psem, np. członków rodziny właściciela psa.

Jaka jest podstawa prawna roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia za śmierć psa?

Śmierć psa stosowanie naruszenie dobra osobistego, które podlega ochronie przez kodeks cywilny. Podstawą odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych stanowi art. 448 §1 k. c.

Nie sposób kwestionować tego, że za dobro osobiste człowieka, podlegające ochronie na gruncie prawa cywilnego, może zostać uznana jego więź ze zwierzęciem, w szczególności z psem. Zerwanie tej więzi może wywoływać u człowieka smutek, tęsknotę, poczucie straty. Fakt, że zwierzę jest istotą żywą, odczuwającą ból powodować może u człowieka także współczucie i współprzeżywanie doznawanego przez zwierzę cierpienia. Tezę tę potwierdza Sąd Okręgowy w Krakowie w uzasadnieniu do wyroku z dnia 7 września 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt. I Ca 1111/17 (LEX nr 2460249).

Odpowiedzialność za spowodowanie śmierci psa przez inne zwierzę

Podstawą odpowiedzialności za krzywdę doznaną z powodu śmierci psa do stanowi art. 448 §1 k. c. regulujący odpowiedzialność za krzywdę spowodowaną naruszeniem dóbr osobistych. W przypadku gdy śmierć psa spowodowało i inne zwierzę odpowiedzialność ponosi jego właściciel. Odpowiedzialność taką ponosi on na zasadzie art. 431 §1 k. c., który to artykuł nakłada na właściciela zwierzęcia obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez to zwierzę.

Na zasądzenie jakiej kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania właściciel może liczyć?

Najczęściej za śmierć psa Sądy zasądzają kwotę 5 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Wysokość odszkodowania jest natomiast zależna od wartości materialnej psa. Jeżeli chodzi o zwykłego psa, nie posiadającego rodowodu najprawdopodobniej Sąd zasądzi odszkodowanie w granicach 1 000 zł.

Jak dochodzić zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia?

Najpierw powinno się wezwać osobę odpowiedzialną do zapłaty. Jeżeli osoba ta nie zaspokoi roszczenia można skierować sprawę do Sądu. Pozew może skierować w naszym. Imieniu również radca prawny.

Jeżeli sprawca śmierci psa jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na okoliczność tego rodzaju szkody można skierować wezwanie do zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia również do jego ubezpieczyciela.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Napisz do nas. Twoją sprawą zajmie się radca prawny. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.