Odszkodowanie za błędy medyczne

Na czym polega błąd medyczny?

W dzisiejszych czasach bardzo często są przeprowadzane bardzo skomplikowane zabiegi medyczne. W takich sytuacjach zachodzi możliwość, ze lekarz przeprowadzający operacje popełni błąd. Nie będzie to oczywiście działanie celowe, lecz wynikać z przemęczenia, niewystarczającej wiedzy medyka lub po prostu z niedbalstwa. Niezależnie od przyczyny zaistnienia błędu medycznego odpowiada za niego placówka medyczna w której został popełniony błąd. Placówka medyczna jest również obligatoryjnie ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym faktem niezależnie od tego czy dana placówka jest wypłacalna istnieje możliwość uzyskania odszkodowania. Poszkodowany może zwrócić się najpierw do placówki medycznej, albo od razu skierować swoje roszczenie do Zakładu Ubezpieczeń odpowiedzialnego za szkodę.

Postępowanie przed Komisją Lekarską

Dodatkowo istnieje możliwość zwrócenia się ze stosownym wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. Komisja taka zajmuje się oceną zasadności roszczeń o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych. Wniosek o zasądzenie odszkodowania w tym trybie może złożyć samodzielnie osoba poszkodowana lub też reprezentujący stronę adwokat lub radca prawny. Należy jednak podnieść, że w przypadku gdy poszkodowany zaakceptuje propozycję Zakładu Ubezpieczeń zrzeka on się dalszych roszczeń odszkodowawczych. Nie zawsze takie działanie jest więc zgodne z interesem samego poszkodowanego. W skład Wojewódzkiej Komisji Lekarskich wchodzą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne, zwykle są to lekarze specjaliści oraz prawnicy. Wysokość odszkodowania w tym przypadku jest jednak co do zasady ograniczona do 100 tys. zł, a w niektórych przypadkach do 300 tys. zł.

Odszkodowanie i okresowa renta odszkodowawcza

Jeżeli poszkodowany w wyniku błędu medycznego nie jest zadowolony z wysokości odszkodowania formie jednorazowej lub w formie renty albo z wysokości zadośćuczynienia ma prawo wnieść powództwo do Sądu. W takim przypadku w toku procedura Sąd powoła biegłego lekarza specjalistę na okoliczność trzech zasadniczych faktów. Przede wszystkim konieczne jest ustalenie czy poszkodowany rzeczywiście poniósł uszczerbek na zdrowiu. W przypadku odpowiedzi negatywnej konieczne jest natomiast ustalenie czy uszczerbek ten powstał w wyniku zabiegu operacyjnego wykonanego w pozwanym Szpitalu. Kolejno należy ustalić, czy rzeczywiście w obecnym stanie nauki medycznej doszło do popełnienia błędu medycznego. Jeżeli również na te pytanie będzie odpowiedz pozytywna konieczne stanie się oszacowanie procentu uszczerbku na zdrowi a tym samym wartości powstałej szkody i wysokości ewentualnego odszkodowania.

Pomoc prawna w sprawie o odszkodowanie

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Prowadzimy sprawy o odszkodowania, z tytułu błędów medycznych