Oferta

Elementy przedmiotowo istotne oferty

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach złożenie oferty zawarcia umowy jest wiążące dla osoby, która taką ofertę składa. Koniecznym aby uznać takie oświadczenie za wiążące jest to, aby zawierało one wszelkie elementy istotne ww. umowy. Istotne są tutaj również zagadnienia temporalne w zakresie obowiązywania oferty. Oferent może określić w sposób wyraźny jak długo będzie oczekiwać przyjęcia oferty, a tym samym jak długo oferta będzie pozostawać w mocy. W innych przypadkach znajdują tutaj zastosowanie przepisy art. 66 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przewidziano dwie regulację dotyczące tego zagadnienia. Po pierwsze w przypadku gdy, oferta zostaje złożona bezpośrednio w obecności drugiej stronie lub za pomocą środków komunikowania na odległość takich jak telefon, skype oferta przestaje obowiązywać wówczas gdy nie zostanie przyjęta przez oblata niezwłocznie. Oblat jest to osoba, do której adresowana jest oferta. Dla przykładu jeżeli sprzedawca handlu obwoźnego proponuje sprzedaż towaru określonej osobie oczekuje na odpowiedź niezwłocznie, a jeżeli jej nie uzyska milczenie poczytuje za odrzucenie oferty. Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku gdy oferta jest składana nie w sposób bezpośredni, a np. drogą mailową zakres obowiązywania oferty wyznacza okres, w którym oferta ta mogła być przyjęta w zwykłym toku czynności. Pojęcie w zwykłym toku czynności oznacza czas, że czas w którym adresat oferty mógł się zapoznać z ofertą i podjąć decyzję o jej przyjęciu lub odrzuceniu.

Oferta złożona przy pomocy środków komunikacji elektronicznej 

Oferta może być również złożona drogą elektroniczną, a w takim przypadku oblat może zadać zawarcia umowy tylko wówczas gdy zaakceptuje ofertę niezwłocznie. Dodatkowo oferent w przypadku umowy zawieranej drogą elektroniczna musi udzielić podmiotom do których jest ona adresowana określonych informacji, w szczególności o skutkach potwierdzenia oferty. Co do zasady oferta może być przyjęta wyłącznie bez jej modyfikacji. Dla przykładu oblat nie może przyjąć oferty z zastrzeżeniem, że żąda obniżenia ceny. W takim przypadku to ww. oświadczenie oblata będzie stanowić nową ofertę. Nie dotyczy to stosunków, które mają miejsce pomiędzy przedsiębiorcami, bowiem w takim przypadku zgłoszenie zastrzeżeń do oferty poczytuje się za jej przyjęcie. Wyjątkiem od tej sytuacji jest przypadek gdy oferent w treści oferty zastrzegł, że może ona być przyjęta tylko bez zastrzeżeń, lub gdy oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu do oferty zastrzeżeń oblata. W przypadku wątpliwości można zasięgnąć opinii adwokata lub radcy prawnego.

Więcej informacji prawnych 

Jeżeli omawiane zagadnienia Cię zainteresowały się zainteresowały więcej informacji prawnym może uzyskać w ramach konsultacji w Kancelarii znajdującej się w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.