Określenie wysokości roszczenia przez Sąd

Art. 322 kodeksu postępowania cywilnego

 Przepisy kodeksu postępowania cywilnego w art. 322 przewidują sytuację, gdy ustalenie wysokości roszczenia jest niemożliwe lub nader utrudnione. Regulacje ta należy ocenić pozytywnie, gdyż nie może zachodzić sytuacja, iż powód tylko i wyłącznie z powodu trudności dowodowych jest pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw przed Sądem. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że zastosowanie omawianej instytucji powinno stanowić ostateczność i być możliwe wyłącznie po wyczerpaniu wszelkich możliwości dowodowych. Warto zauważyć, że ww. instytucji chodzi wyłącznie o ustalenie kwoty żądania, a nie zasadności żądania co do istoty, w szczególności instytucja ta nie może służyć do ustalenia przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Instytucja przewidziana w art. 322 kodeksu postępowania cywilnego nie może również zastępować inicjatywy stron postępowania, która jest wyrazem kontradyktoryjności procedury cywilnej.

Jak ustalić należną kwotę?

  Sama ocena kwoty żądania chociaż ustalona w sposób przybliżony nie ma charakteru dowolnego. Sąd przy ustalaniu ww. kwoty powinien wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, w tym przepisy prawa materialnego. Sąd powinien dokonać oceny według własnego przekazania, ale zgodnie z zasadami wiedzy, doświadczenia życiowego oraz logicznego myślenia dlatego też ocena w tym zakresie powinna być dokonana w oparciu o spójną i logiczna argumentację, która znajdzie wyraz w ustnym uzasadnieniu orzeczenia, a na żądanie strony również w jego pisemnej wersji. Wniosek o uzasadnienie wyroku można wnieść samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego).

W jakich sprawach przepis znajduje zastosowanie?

  Przepis art. 322 kodeksu postępowania cywilnego może znaleźć zastosowanie również w sprawach pracowniczych, zwłaszcza w zakresie ustalenia wynagrodzenia (dochodu) pracownika z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych. W sprawach tego rodzaju jeżeli czas pracy nie był ewidencjonowany w oparciu o zeznania świadków co do zasady nie jest możliwe dokładne obliczenie ilości przepracowanych godzin oraz należnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Sąd może przyjąć wartość szacunkową. W orzecznictwie podkreśla się jednak, ze w tej sytuacji Sad musi wziąć pod uwagę przepisy regulujące zasady ustalenia wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, w szczególności za pracę w godzinach nocnych.

Jak gromadzić dowody?

  Kancelaria na stronie której się znajdujesz zajmuje się wszechstronnym gromadzeniem materiału dowodowego. Należy jednak zaznaczyć, że najczęściej dostarczenie dowodów na podnoszone okoliczności należy do zadań Klienta.Dowodem może być co do zasady wszystko co może przyczynić się do ustalenia stanu faktycznego. Kancelaria posiada biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.