Opłata sądowa

Kiedy musimy wnieść opłatę wpisową? 

Przy wniesieniu pozwu lub wniosku w postępowaniu nieprocesowym, czy środka odwoławczego  musimy liczyć się z obowiązkiem wniesienia wpisowej opłaty sądowej. Opłata ta jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pisma, które składamy do Sądu. Niektóre pisma są zwolnione z tego obowiązku, większość jednak podlega tej opłacie. Opłatę tą możemy wnieść na konto Sądu, które znajdziemy na stronie internetowej tegoż Sądu, tak jest również w przypadku Sądu Rejonowego w Jarosławiu, Przeworsku, czy Rzeszowie. Możemy również uiścić opłatę sądową w kasie danego Sądu, otrzymamy wówczas potwierdzenie wniesienia opłaty, które jako dowód jej uiszczenia należy dołączyć do danego pisma. W każdym Sądzie Rejonowym możemy również zakupić znaczki opłaty skarbowej. Nie ważne w jakim Sądzie dokonamy zakupu, znaczki te maja wszędzie taką samą moc. Możemy np. kupić znaczki opłaty sądowej w Sadzie Rejonowym w Przeworsku, a wykorzystać je przy wniesieniu pisma do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, jest to obojętne. Znaczki naklejamy na pismo, które podlega opłacie, najlepiej na pierwszej stronie, w miejscu dobrze widocznym dla czytającego. Znaczki muszą oczywiści odpowiadać wartości należnej za wniesienia danego pisma.

Wysokość opłaty sądowej 

Wysokość opłaty sądowej w sprawach o zapłatę jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu stanowi bowiem 5 procent w.p.s. Jeżeli nie wniesiemy należnej opłaty Sąd wezwie nas do uzupełnienia braku w tym zakresie w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku lub pozwu. Termin ten liczy się od doręczenia powyższego wezwania. Jeżeli nie zmieścimy się w terminie możemy wnosić o przywrócenie tegoż terminu. Jeżeli natomiast wniesiemy prawidłowo opłatę Sąd nada sprawie biegu, co oznacza, że sprawa będzie rozpatrzona, w przeciwnym przypadku Sąd zwróci pozew, czy wniosek z postępowania nieprocesowego, a nasze pismo nie wywoła żadnych skutków prawnych, bowiem nie będzie procedowane.

Powierzenie sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu

Aby w sposób najszerszy zabezpieczyć swoje interesy i mieć pewność, że opłata zostanie wniesiona w prawidłowej wysokości i w prawidłowej wysokości można powierzyć tę sprawę adwokatowi lub radcy prawnego. Starsi prawnicy zwykle korzystają ze znaczków opłaty sądowej, natomiast młodsi adwokaci i radcy prawni zwykle wykonują przelew na konto Sądu w imieniu strony.

Gdzie można kupić znaczki opłaty sądowej? 

Znaczki opłaty sądowej można kupić w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, przy ul. Jana Pawła II 11, w Sądzie Rejonowym w Przeworsku, przy ul. Lwowskiej 9 oraz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, przy ul. Kustronia 4.