Opłaty za wpis w księdze wieczystej

Rodzaje opłat za wpis

Ujawnienie prawa w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej. Opłaty te są stałe i ich wysokość nie jest uzależniona od wartości prawa podlegającego wpisowi lub wykreśleniu. Szczegółowo kwestie ponoszenia opłat w postępowaniu wieczysto-księgowym reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ważne jest aby opłata ta została wniesiona we właściwej formie i wysokości. W przypadku uchybienia w tym zakresie Sąd nie wezwie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku, lecz od razu zwróci wniesiony wniosek. Oczywiście istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku poniesienia opłaty w postępowaniu wieczysto-księgowym. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do Sądu. Jeżeli Sąd wyda postawienie o zwolnieniu z przedmiotowych kosztów Wnioskodawca ma trzy miesiące na złożenie wniosku o wpis prawa w księdze wieczystej, później zwolnienie traci moc.

Wysokość opłat za wpis w księdze wieczystej

Od wpisu prawa własności pobiera się co do zasady opłatę sadową w wysokości 200 zł. Opłata ta dotyczy również wykreślenia prawa własności, jednak w takim przypadku jest niższa. W niektórych sytuacjach istnieje możliwość wniesienia niższej opłaty. Dla przykładu wpis prawa własności wynikający z przeprowadzonego postępowania spadkowego lub postępowania o dział spadku podlega niższej opłacie. W takiej sytuacji opłata wynosi jedynie 150 zł. Opłata jest również niższa w przypadku wpisania udziału we własności. W takim przypadku pobierana jest opłata proporcjonalna do wielkości udziałów, z tym zastrzeżeniem, że opłata ta nie może być niższa niż 100 zł. Dla przykładu jeżeli udział wynosi 1/2, to jego ujawnienie w księdze wieczystej będzie kosztować 100 zł podobnie jak udziału w wielkości jednej drugiej. W przypadku wykreślenia prawa własności opłata sądowa jest o połowę niższa niż w przypadku wpisu prawa własności. Opłacie podlega również założenie księgi wieczystej lub odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej. W obu przypadkach opłata wynosi 60 zł, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wnosi się o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości odłączonej z innej księgi wieczystej pobiera się tylko jedną opłatę w kwocie 60 zł. Wniosek o wpis w księdze wieczystej oraz dokonać wszelkich niezbędnych opłat może dokonać również w imieniu Wnioskodawcy adwokat lub radca prawny.

Ujawnienie prawa w księdze wieczystej 

Istnieje obowiązek ujawnienia swoich praw w księgach wieczystych. Z uwagi na bezpieczeństwo obrotu jak i interesy samego właściciela wskazane jest, aby wykonać to jak najszybciej, aby uchronić się od wyjątkowo ciężkich skutków wynikających z rękojmi wiary ksiąg wieczystych. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy redakcji wniosku o wpis w księdze wieczystej lub chciałbyś, aby prawnik załatwił za Ciebie wszelkie formalności z tym związane serdecznie zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.