Operat szacunkowy

Na czym przede wszystkim polega zawód rzeczoznawcy?

Zawód rzeczoznawcy majątkowego polega przede wszystkim na wycenianiu rzeczy ruchomych oraz nieruchomości. W postępowaniu sądowych operaty szacunkowe określające wartość rzeczy lub praw pełnią bardzo istotną rolę. W przypadku gdy dla rozstrzygnięcia postępowania konieczne jest ustalenie wartość nieruchomości konieczny jest wówczas co do zasady udział rzeczoznawcy majątkowego. Dla przykładu w sprawie o zachowek w celu ustalenia należnej powodowi od pozwanego kwoty konieczne jest ustalenie wartości nabytego przez spadkodawcę spadku. Oczywiście strony nie muszą zlecać sporządzenia operatu szacunkowego jeżeli w zakresie, który ma polegać ocenie dojdą do porozumienia. Sporządzenie operatu szacunkowego można zlecić jeszcze przed wszczęciem powództwa. Dla przykładu uprawniony stara się o zapłatę odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń, w którym był ubezpieczony sprawca. Ubezpieczyciel zwykle nawet jeżeli uznaje zasadność roszczenia co do zasady najczęściej próbuje zaniżyć kwotę odszkodowania. Poszkodowany jest najczęściej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie posiada wiedzy na temat sposoby wyceny. Nawet jeżeli kwoty wypłacone przez Ubezpieczyciela w sposób oczywisty są niższe niż wynikałoby to z wartości poniesionej szkody weryfikację wyceny Ubezpieczyciela może dokonać wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, który jest osobą kompetentną w tym zakresie. W takiej sytuacji potencjalny powód musi wyłożyć kwotę tytułem wynagrodzenia za usługi świadczone przez rzeczoznawcę majątkowego, a mianowicie sporządzenie wyceny szkody. Może się wtedy okazać, że kwoty wypłacone przez Ubezpieczyciela w całości wyczerpują roszczenie uprawnionego, w przeciwnym przypadku natomiast należy rozważyć wniesienia stosownego powództwa do Sądu. Powództwo takie może sporządzić również adwokat lub radca prawny.

Koszty procesu

Zgodnie z art. 98 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku uwzględnienia powództwa Sąd zobowiązuje pozwanego do zwrotu oprócz należności dochodzonej pozwem również kosztów poniesionych przez powoda w związku z wniesieniem pozwu. Do kosztów tych należy zaliczyć również koszt sporządzenia operatu szacunkowego w związku z tym, że jest to koszt celowo poniesiony w celu dochodzenia swoich praw przed Sądem przez powoda. Powód przed wniesieniem powództwa ma prawo zweryfikować zasadność swojego roszczenia. Tezę tę potwierdza bogate orzecznictwo sądowe. Niezależnie od tego w toku sprawy Sąd może powołać biegłego rzeczoznawcę majątkowego jeżeli prywatny operat szacunkowy budzi poważne wątpliwości, druga strona sporządziła opozycyjny operat szacunkowy lub zgłosiła uzasadnione zastrzeżenia do operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie powoda.

Współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi

Nasza Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie współpracuje z biegłym rzeczoznawcą majątkowym. Na zlecenie naszej Kancelarii rzeczoznawca majątkowy sporządza operaty szacunkowe na potrzeby toczących się przed Sądem postępowań lub w celu wstępnej weryfikacji zasadności roszczeń co do istoty oraz kwoty.