Papiery wartościowe

Cechy papierów wartościowych 

 Papiery wartościowe to szczególnego rodzaju dokumenty, z którym łączy się określona wartość majątkowa. Regulację o charakterze ogólnym dotyczące papierów wartościowych znajdują się w kodeksie cywilnym. Przepisy szczegółowe dotyczące papierów wartościowych znajdują się natomiast w ustawach szczególnych, w szczególności w ustawie o obligacjach, czy w ustawie prawo wekslowe. Cechą charakterystyczną papierów wartościowych jest ich formalny charakter. Oznacza to, że muszą one posiadać wszelkie niezbędne elementy dla swojej ważności. Przykładem panieru wartościowego jest między innymi weksel, który zobowiązuje wystawcę weksla do zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Rodzaje papierów wartościowych 

  Papiery wartościowe mogą mieć charakter imienny lub na okaziciela. Ten pierwszy rodzaj papieru wartościowego cechuje się tym, że dłużnik ma prawo i obowiązek spełnić zobowiązanie które wynika z tego dokumentu po jego okazaniu bez względu na osobę okaziciela. Natomiast imienne papiery wartościowe zobowiązują do zapłaty na ręce ściśle określonej osoby. Po zapłacie zobowiązania wynikającego z papieru wartościowego dłużnik ma prawo żądać zwrotu ww. dokumentu, sporządzenia na nim stosownej adnotacji o spłacie lub też zniszczenia. Takie czynności mają uchronić interesy dłużnika, który byłyby naruszone w przypadku zgłoszenia przez wierzyciela ponownego żądania zapłaty na tej samej podstawie prawnej. Niektóre papiery wartościowe o charakterze imiennym mogą być przenoszone na inną osobę i wówczas w przypadku ich zbycia konieczne jest naniesienie odpowiedniej adnotacji na dokumencie zwanej indosem. Niektóre natomiast papiery wartościowe zakazują przeniesienia ich na inna osobę. W niektórych przypadkach gdy dłużnik poweźmie wątpliwość co do tego czy okaziciel papieru wartościowego jest rzeczywistym wierzycielem może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. W tej sytuacji warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym.

Specyfika poszczególnych rodzajów papierów wartościowych 

  W przypadku papierów wartościowych dłużnik może się co do zasady powoływać jedynie zarzutu w zakresie ważności dokumentu (brak podpisu) oraz jego treści (np. ziszczenie się warunku). Nie dotyczy to natomiast papierów wartościowych o charakterze imiennym, gdyż w przypadku takich zobowiązań istnieje możliwość powoływania się również na zarzutu przysługujące dłużnikowi względem wierzyciela lub poprzednich wierzycieli (zarzut spełnienia zobowiązania).

Kontakt z Nami 

  Papiery wartościowe znajdują szerokie zastosowanie głównie w obrocie gospodarczym. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.