Pisma procesowe

Wymagania dla pis procesowych 

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym powinny spełniać określone wymagania. Jeżeli wymagania te nie zostaną spełnione przez osobę wnoszącą pismo Sąd wzywa stronę do uzupełnienia pod rygorem zwrotu pisma. Warto na wstępie zaznaczyć, że w niektórych przypadkach pismo procesowe musi zostać wniesione na urzędowych formularzu, np. w przypadku wnoszenia pozwu w postępowaniu uproszczonym.

Wymogi formalne określone w kodeksie postępowania cywilnego 

Każde pismo procesowe musi spełniać wymogi określone w art. 126 kodeksu postępowaniu cywilnego. Przede wszystkim do elementów tych należy oznaczenie sądu, do którego jest skierowane. Nie musi być natomiast wskazany wydział Sądu, aczkolwiek dobrze jest zamieścić w piśmie taką informację, o ile oczywiście jesteśmy pewni jaki wydział rozpozna naszą sprawę. W piśmie procesowym, najlepiej w nagłówku powinna znaleźć się także informacja dotycząca rodzaju wnoszonego pisma, np. pozew, apelacja. Nie mniej jednak tytuł pisma nie ma decydującej roli, bowiem złe zatytułowanie pisma nie wywołuje skutków. Pismo ocenia się zawsze według jego treści. Piśmie powinniśmy określić czego żądamy i na jakie okoliczności się powołujemy. Sąd orzeka na podstawie  materiału dowodowego dlatego wszelkie twierdzenia zawarte w piśmie powinniśmy oprzeć na stosowanych wnioskach dowodowych. Każde pismo powinno być również zakończone podpisem osoby wnoszącej pismo w imieniu w własnym, bądź wnoszącego pismo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Przy sporządzaniu pism pomóc może zawodowy prawnik, taki jak adwokat lub radca prawny.

Dodatkowe wymagania dla pism procesowych 

Niektóre pisma muszą spełniać też dodatkowe wymagania. Takim pismem jest pierwsze pismo wnoszone w danej sprawie. Takie pismo musi zawierać imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli ustawowych oraz pełnomocników ze wskazaniem adresów zamieszkania tych osób (jest to konieczne do doręczenia im odpisu pisma). Dodatkowo osoba wnosząca pismo musi wskazać numer PESEL powoda lub numer NIP, a w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi numer KRS. Jeżeli dana osoba nie podlega wpisowi do KRS należy wskazać numer innej ewidencji lub Numer Identyfikacji Podatkowej powoda. Dotyczy to sytuacji gdy powód nie jest osobą fizyczną. Również innego rodzaju pisma wymagają spełnienia dodatkowych formalności, np. pozew musi zawierać wartość przedmiotu sporu, a apelacja oznaczenia zaskarżonego orzeczenia. W przypadku braku tych elementów strona zostanie wezwana do uzupełnienia braków formalnych.

Kontakt z Kancelarią 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.