Poświadczenia dokumentów przez prawnika

Kopia dokumentu w procedurze cywilnej 

W postępowaniu cywilnym obowiązuje rygor, który polega na tym, że wartość dowodową posiadają wyłącznie dokumenty o charakterze oryginalnym. Jest to sporo utrudnienie dla stron postępowania, z uwagi na okoliczność, iż oryginalne dokumenty są bardzo cenne i niejednokrotnie potrzebne w różnych postępowaniach sądowych i administracyjnych. W takiej sytuacji można oczywiście sporządzić poświadczoną notarialnie kopie co wiąże się jednak z dodatkowymi opłatami. W przypadku gdy dokumentów tych jest niewiele takie rozwianie nie stanowi problemu. Inaczej jest w sytuacji gdy zachodzi konieczność poświadczenia notarialnego kilkudziesięciu lub nawet kilkuset stron. Nie zaleca się natomiast składania do Sądu oryginalnych dokumentów, gdyż te zawsze powinny pozostawać w dyspozycji strony. Oczywiście od tej zasady są wyjątki. Dla przykładu testament holograficzny należy przedłożyć do Sądu w oryginale, nie jest bowiem wystarczające złożenie wyłącznie odpisu tego dokumentu. Oryginał dokumentu jest również potrzebny w sytuacji gdy zachodzi uzasadniona wątpliwości co do jego wiarygodności. Ekspert od badania pisma metodą porównawczą mylnie nazywany w języku potocznym grafologiem może określić wiarygodność podpisy wyłącznie na podstawie dokumentu oryginalnego, gdzie znajduje się przedmiotowy podpis.

Poświadczanie dokumentów przez adwokata

Sporym ułatwieniem dla stron wprowadzonym przed kilkoma laty jest możliwość poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przez prawnika. W tej sytuacji warunkiem jest jednak to, aby prawnik ten posiadał uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. Wynika z tego, że poświadczyć dokumentów nie może np. aplikant adwokacki lub radcowski, czy prawnik zatrudniony w firmie jako In house (oczywiście, jeżeli nie jest radcą prawnym). Kolejnym warunkiem jest to, aby adwokat lub radca prawny występował w danej sprawie jako pełnomocnik. Nie może zatem być tak, że ww. prawnik defakto wykonuje funkcję notariusza. Poświadczenie dokumentów ma bowiem w tym zakresie charakter incydentalny związany z udzielonym pełnomocnictwem. Na poświadczonym przez zawodowego zastępcę procesowego z pełnymi uprawnieniami dokumencie powinien znaleźć się jego podpis oraz data dokonania czynności. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby dokument został skopiowany w Kancelarii adwokackiej lub radcowskiej, gdyż wówczas nie zachodzi wątpliwość co do tego, aby kopia różniła się w jakimś zakresie o oryginału. Umożliwia to też zapisania kopii w systemie informatycznym co pozwala na jej zwielokrotnienie nieograniczoną ilość razy. Niezależnie od tego adwokat lub radca prawny przed podpisaniem poświadczonego odpisu powinien zapoznać się z oryginałem dokumentu.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu, a także w Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Podkarpacia do skorzystania z naszych usług.