Poświadczenia dokumentów przez prawnika

  W postępowaniu cywilnym obowiązuje rygor, który polega na tym, że wartość dowodową posiadają wyłącznie dokumenty o charakterze oryginalnym. Jest to sporo utrudnienie dla stron postępowania, z uwagi na okoliczność, iż oryginalne dokumenty są bardzo cenne i niejednokrotnie potrzebne w różnych postępowaniach sądowych i administracyjnych. W takiej sytuacji można oczywiście sporządzić poświadczoną notarialnie kopie co wiąże się jednak z dodatkowymi opłatami. W przypadku gdy dokumentów tych jest niewiele takie rozwianie nie stanowi problemu. Inaczej jest w sytuacji gdy zachodzi konieczność poświadczenia notarialnego kilkudziesięciu lub nawet kilkuset stron. Nie zaleca się natomiast składania do Sądu oryginalnych dokumentów, gdyż te zawsze powinny pozostawać w dyspozycji strony. Oczywiście od tej zasady są wyjątki. Dla przykładu testament holograficzny należy przedłożyć do Sądu w oryginale, nie jest bowiem wystarczające złożenie wyłącznie odpisu tego dokumentu. Oryginał dokumentu jest również potrzebny w sytuacji gdy zachodzi uzasadniona wątpliwości co do jego wiarygodności. Ekspert od badania pisma metodą porównawczą mylnie nazywany w języku potocznym grafologiem może określić wiarygodność podpisy wyłącznie na podstawie dokumentu oryginalnego, gdzie znajduje się przedmiotowy podpis.

  Sporym ułatwieniem dla stron wprowadzonym przed kilkoma laty jest możliwość poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przez prawnika. W tej sytuacji warunkiem jest jednak to, aby prawnik ten posiadał uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. Wynika z tego, że poświadczyć dokumentów nie może np. aplikant adwokacki lub radcowski, czy prawnik zatrudniony w firmie jako In house (oczywiście, jeżeli nie jest radcą prawnym). Kolejnym warunkiem jest to, aby adwokat lub radca prawny występował w danej sprawie jako pełnomocnik. Nie może zatem być tak, że ww. prawnik defakto wykonuje funkcję notariusza. Poświadczenie dokumentów ma bowiem w tym zakresie charakter incydentalny związany z udzielonym pełnomocnictwem. Na poświadczonym przez zawodowego zastępcę procesowego z pełnymi uprawnieniami dokumencie powinien znaleźć się jego podpis oraz data dokonania czynności. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby dokument został skopiowany w Kancelarii adwokackiej lub radcowskiej, gdyż wówczas nie zachodzi wątpliwość co do tego, aby kopia różniła się w jakimś zakresie o oryginału. Umożliwia to też zapisania kopii w systemie informatycznym co pozwala na jej zwielokrotnienie nieograniczoną ilość razy. Niezależnie od tego adwokat lub radca prawny przed podpisaniem poświadczonego odpisu powinien zapoznać się z oryginałem dokumentu.

  Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu, a także w Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Podkarpacia do skorzystania z naszych usług.