Poddzierżawa

Istota umowy dzierżawy

Na podstawie umowy dzierżawy Wydzierżawiający zobowiązuje się do oddania w ręce dzierżawcy przedmiotu dzierżawy do używania. Dzierżawca jako posiadacz zależny, a nie samoistny nie może swobodnie dysponować przedmiotem dzierżawy, a jedynie w granicach przysługujących mu na podstawie umowy uprawnień. Umowa dzierżawy może być wypowiedziana jeżeli została ona zawarta na czas nieokreślony w terminach określonych w kodeksie cywilnym lub umowie. W niektórych jednak przypadkach nie ma obowiązku zachowania wspomnianych terminów wypowiedzenia, i Wydzierżawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem krótszego niż przewidzianego w umowie lub ustawie okresu wypowiedzenia. W niniejszym artykule zostanie omówione właśnie to zagadnienie.

Skutki oddania przedmiotu umowy w poddzierżawę

Zgodnie z kodeksem cywilnym Dzierżawca nie ma prawo oddać do używania osobie trzeciej przedmiotu dzierżawy do używania. Dotyczy to zarówno poddzierżawy czyli odpłatnego oddania do używania przedmiotu dzierżawy jak i użyczenia, które jest dokonywane bez wynagrodzenia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym oraz poglądami literatury złamanie tego zakazu może obejmować zarówno rozporządzeniem całością przedmiotu dzierżawy jak i jego nawet małą częścią. Oczywiście nie dotyczy to przypadków gdy Wydzierżawiający zgodził się na ww. czynności. Zgoda na zawarcie umowy poddzierżawy czy użyczenia może być wyrażona w dowolnej formie. Oczywiście ciężar udowodnienia faktu, iż zgoda taka została udzielona ciąży na Dzierżawcy, dlatego też w jego interesie jest uzyskania pisemnego oświadczenie Wydzierżawiającego w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, ze umowa poddzierżawy zawarta bez uzyskania zgody Wydzierżawiającego jest nieważna. Przepisy nie przewidują sankcji nieważności w tym przypadku wbrew obiegowej opinii. Umowa taka jest nadal ważna zachodzi jednak ryzyko że wygaśnie w skutek wypowiedzenia podstawowego stosunku podstawowego dzierżawy.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy

W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia można również wezwać Dzierżawcę do opróżnienia i opuszczenia zajmowanego gruntu. Od momentu upływu okresy wypowiedzenia Wydzierżawiającemu będzie natomiast przysługiwać względem Dzierżawcy roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. Pismo zawierające wypowiedzenie umowy oraz wezwanie do upuszczenia i opróżnienia przedmiotu dzierżawy może sporządzić w imieniu zainteresowanego również adwokat lub radca prawny.

Pomoc Kancelarii. 

W kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie istnieje możliwość odbycia konsultacji z zakresy prawa rzeczowego. Zapraszamy również do lektury innych materiałów znajdujących się na stronie.