Podział spadku

Czym jest spadek?

Po śmierci danej osoby pozostaje po niej spadek, na który mogą składać się zarówno aktywa jak i pasywa. Po uzyskaniu przez uprawnione osoby dokumentu (może być to akt notarialny lub postanowienie sądu) potwierdzającego nabycie spadku można przejść do podziału spadku pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Nie istnieje obowiązek dokonanie jego działu, jednakże wiele osób decyduje się na uregulowanie tych kwestii, gdyż prowadzi to do ustania wspólnoty majątku spadkowego. Zaniechanie dokonania wspomnianych uregulowań prowadzić może w przyszłości do wielu nieporozumień czy problemów, szczególnie gdy do dziedziczenia powołanych jest wielu spadkobierców.

W jaki sposób można dokonać podziału spadku?

Dział spadku może być dokonany w drodze umowy (najczęściej w formie aktu notarialnego, możliwa jest jeśli wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku) lub na drodze sądowej. W drugim z wymienionych przypadków wniosek mogą wnieść zgodnie wszyscy spadkobiercy lub jeśli istnieje spór- każdy według życzenia przedstawia swój plan podziału spadku. Wielokrotnie zdarza się, że  potrzebna jest wówczas pomoc Radcy Prawnego lub Adwokata, gdyż postępowania spadkowe z natury są trudne, czasochłonne i stresujące. Zapraszamy wówczas do naszych kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie, gdzie można otrzymać fachową poradę prawną. Nasz Radca Prawny może sporządzić odpowiedni wniosek oraz reprezentować Państwa interesy na każdym etapie postępowania.

Jakie są koszty postępowania o dział spadku?

Przeprowadzenie działu spadku w Kancelarii Notarialnej jest stosunkowo szybkie, ale wymaga zgody i obecności wszystkich spadkobierców oraz wiążę się z dużymi kosztami (tutaj znaczenie ma wartość majątku). Na drodze sądowej opłaty są stałe (300 zł od zgodnego, oraz 500 zł od niezgodnego wniosku, a jeśli wiążę się z wzniesieniem współwłasności to kolejno 600 zł za zgodny i 1000 zł za niezgodny), można ze względu na trudną sytuację materialną wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych. Gdy istnieje rozbieżność co do wartości majątku, należy liczyć się z kolejnym wydatkiem, związanym z pokryciem wynagrodzenia dla biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości.