Pomoc prawna Sądów obcych

Kiedy polski Sąd musi zwrócić się o pomoc? 

W niektórych sytuacjach polski Sąd jest zobowiązany do zwrócenia się o udzielenie pomocy prawnej przez obcy organ jurysdykcyjny. Czynności w tym zakresie wykonuje przede wszystkim referendarz sądowy. Sytuacje te dotycząc najczęściej przeprowadzenia dowodu, który nie może być przeprowadzony przed Sądem polskim ze względu na ograniczenia o charakterze obiektywnym. Wnioski o przeprowadzenie dowodu w taki sposób mogą być złożone w różny sposób. Istnieje możliwość bezpośredniego zwrócenia się do obcego Sądu albo zwrócenia się do niego pośrednio korzystając z pomocy jednostek konsularnych. To drugi rozwiązanie jest korzystniejsze zapewniając odpowiednią koordynacje działań. Należy przy tym zaznaczyć, że bezpośrednie przesłanie wniosku jest możliwe tylko wówczas gdy pozwala na to prawo państwo obcego. W związku z tym faktem referendarz wykonując czynności w tym zakresie zapoznać się z prawem obcego państwa. W niektórych Sądach są wyznaczeni specjalni asystenci zajmujący się koordynacją współpracy za granicą. Osoby takie posiadają wykształcenie prawnicze i najczęściej dodatkowym wymogiem jest tutaj znajomość języków obcych.

Zasady udzielania pomocy przez Sąd państwa obcego 

Przy przeprowadzeniu czynności na zalecenie polskiego Sądu przez Sąd obcy istnieje możliwość uczestniczenia jednego z członków polskiego składu orzekającego. Oczywiście konieczne jest tutaj to, aby przepisy państwa pozwalały na taką instytucję w polskim systemie zwanej sędzią wyznaczonym. Osobą biorącą udział w takiej czynności może być również biegły. Udział biegłego jest uzasadniony gdy ze względu na techniczne aspekty wiedza biegłego może być w tym zakresie przydatna. W niektórych sytuacjach istnieje również możliwość, aby sam sędzia wyznaczony przeprowadził dowód za granicą. Regulację te znajdują zastosowanie nie tylko w zakresie przeprowadzania dowodów, ale również dotyczą innych czynności podejmowanych przez Sąd.

Udzielenie pomocy przez Sąd polski

Możliwa jest także sytuacja przeciwna gdy to Sąd polski udziela pomocy prawnej obcemu organowi jurysdykcyjnemu. W takim przypadku do dokonywania wszelkich czynności właściwy jest Sąd Rejonowy. Właściwość miejscową ustala się natomiast na podstawie miejsca przeprowadzenia dowodu. Sąd Polski w niektórych przypadkach nie może jednak udzielić pomocy prawnej sądowi obcemu. Zgodnie z przepisami postępowania cywilnego pomocy taka jest niemożliwa między innymi w przypadkach gdy jej udzielnie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku RP, np. przesłuchanie z wykorzystaniem tortur fizycznych lub psychicznych.  W przypadku przeprowadzenia dowodów na zlecenie Sądu obcy organ jurysdykcyjny jest zobowiązany to pokrycia jej kosztów.

Pomoc Kancelarii w sprawach przed Sądami obcymi 

Nasz Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie, również w sprawach, które dotyczą współpracy transgranicznej pomiędzy Sądami różnych państw. W tym zakresie korzystamy z pomocy prawników zagranicznych i biegłych tłumaczy.