Postępowanie cywilne

Jakie sprawy rozstrzygane są w postępowaniu cywilnym? 

W postępowaniu cywilnym rozstrzygane są spory z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie cywilne cechuje się skargowością co oznacza, że Sąd co do zasady nie podejmuje czynności z urzędu, ale z inicjatywy stron. W postępowaniu cywilnym Strony są sobie równe, co oznacza, że posiadają takie same uprawnienia procesowe. Natomiast zadaniem Sądu jest rozstrzygnięcie powstałego sporu w oparciu o własne przekonanie, zasady wiedzy, logiki  oraz  doświadczenia życiowego. Sąd ocenia okoliczności faktyczne na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Zgodnie z kodeksem cywilnym to na osobie, która wywodzi skutki prawne ciąży ciężar dowodu, oznacza to, że wnosząc powództwo to powód jest zobowiązany wykazać zasadność swojego roszczenia. W niektórych przypadkach ciężar dowodowy jest jednak przerzucany na pozwanego, dzieje się tak np. w sytuacji gdy powód twierdzi ze strona pozwana nie spłaciła długa, natomiast pozwany temu zaprzecza. Wówczas to pozwany dłużnik musi wykazać, że zaspokoił zobowiązanie powoda.

Zasady postępowania cywilnego

Procedura cywilna jest bardzo skomplikowane dlatego działanie strony bez zawodowego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego może doprowadzić do powstania wyjątkowo ciężkich skutków po jej stronie. Dlatego też warto skorzystać z pomocy Kancelarii adwokackich lub Kancelarii radcowskich. Prawnik zna procedurą cywilną co ułatwi stronie wykazanie swoich racji. Firmy zwykle są obsługiwane przez Prawników In-house lub w ramach stałej, bądź doraźnej obsługi prawnej przedsiębiorców. Postępowanie cywilne toczy się w procesie lub nie procesie. Oba rodzaje postępowań mają swoje wspólne cechu oraz wzajemne odrębności.

Opłaty i koszty w procedurze cywilnej 

Postępowanie cywilne nie jest również wolne od opłat. Samo wniesienie pozwu czy wniosku w postępowaniu nieprocesowym jest nierozerwalnie połączone z obowiązkiem wniesienia niekiedy bardzo wysokiej opłaty wpisowej.  Z opłaty tej możemy być zwolnieni jeżeli jesteśmy osobami niezamożnymi, a poniesienie tej opłaty nie jest możliwe bez uszczerbku dla utrzymania nas samych oraz naszej rodziny.

Właściwość Sądów na Podkarpaciu

Sprawy cywilne na terenie miasta Przeworsk rozstrzyga Sąd Rejonowy w Przeworsku znajdujący się na ulicy Lwowskiej 9. Natomiast budynek Sądu Rejonowego w Jarosławiu znajduje się na ulicy Jana Pawła II pod numerem 11. W Rzeszowie znajduje się dość duży Sąd Rejonowy, który załatwia sprawy między innymi mieszkańców miasta Rzeszów. W tych trzech miastach, które zostały wymienione powyżej wykonuje przede wszystkim swoją  praktykę, jednak w razie potrzeby prowadzę sprawy z całej Polski.