Postępowanie klauzulowe

Na czym polega postępowanie klauzulowe

Postępowanie klauzulowe ma na celu zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego, np. wyroku Sądu w klauzule wykonalności. Postępowanie klauzulowe cechuje się szybkością, bowiem Sąd nadaje klauzule wykonalności w terminie maksymalnie 3 dni od wypłynięcia stosownego wniosku. Klauzula wykonalności opiewa na konkretnego dłużnika i konkretnego wierzyciela. Po nadaniu klauzuli wykonalności orzeczenie nadaje się do egzekucji, dlatego wierzyciel może złożyć wniosek do Komornika o jej wszczęcie. Postępowanie klauzulowe rozpatruje Sąd w składzie jednego sędziego. Klauzula wydawana jest co do zasady na wniosek wierzyciela, a w niektórych przypadkach również z urzędu. Dokładne brzmienie klauzuli wykonalności określa rozporządzenie. Koszty postępowania klauzulowego co do zasady pokrywa dłużnik.

Zmiana wierzyciela, a mowa klazula wykonalności

Uzyskanie nowej klauzuli wykonalności jest konieczne w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci dłużnika. W takim przypadku wierzyciel musi ustalić czy po dłużniku zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Pomocny w tym zakresie może być Krajowy Rejestr Spadkowy. Jeżeli postępowanie takie nie zostało po dłużniku przeprowadzone wierzyciel powinien złożyć wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku po dłużniku. Po uzyskaniu postanowienia określającego krąg spadkobierców po dłużniku wierzyciel może złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika dołączając do wniosku ww. postawienie. Uzyskanie nowej klauzuli wykonalności jest także konieczne w sytuacji gdy następuje zmiana wierzyciela. W takim przypadku nowy wierzyciel musi wystąpić do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności dołączając do wniosku umowę, na podstawie której nastąpiła cesja wierzytelności. Uzyskanie klauzuli wykonalności wymagane jest również gdy wierzyciel chce prowadzić egzekucję z majątku dłużnika objętego majątkową wspólnością majątkową małżeńską. Sąd nada klauzule wykonalności w takim przypadku przeciwko drugiemu małżonkowi, która będzie uprawniać do egzekucji z majątku wspólnego jeżeli wierzyciel wykaże, że małżonek wyraził na piśmie zgodę na zaciągniecie dochodzonego zobowiązania. Na klauzule wykonalności lub odmowę jej wydania przysługuje zażalenie w terminie 7 dni, który dla wierzyciela biegnie od dnia wydania postanowienia o odmowie nadania klauzuli lub wydania tytułu wykonawczego, a dla dłużnika od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Kontakt z naszą Kancelarią

Kancelaria Radcy Prawnego na stronie której się znajdujesz zajmuje się pomocą wierzycielom w postępowaniu egzekucyjnym, Nasza siedziba znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Radca prawny może reprezentować wierzyciela w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym