Postępowanie nakazowe

Szczególny rodzaj postępowania 

Postępowanie nakazowe to szczególny rodzaj postępowania, w którym orzeczenie (nakaz zapłaty) może być wydane na posiedzeniu niejawnym wyłącznie na podstawie dokumentów dołączonych do pozwu. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydaje Sąd na wniosek powoda zawarty w pozwie. Postępowanie nakazowe może należeć do właściwości rzeczowej Sądu Rejonowego lub Okręgowego w zależności od wartości dochodzonego zobowiązania. W procedurze tej można dochodzić wyłącznie należności pieniężnych. 

Treść nakazu zapłaty 

W nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym Sąd wzywa pozwanego do zapłaty dochodzonej przez powoda kwoty. Pozwany może również złożyć w tym terminie zarzuty, które mają skutek kasatoryjnego środka odwoławczego. Termin na wniesienie odwołania liczy się od dnia doręczenia nakazu na prawidłowy adres. W przypadku wniesienia w terminie i we właściwej formie zarzutów nakaz zapłaty nie  traci jednak moc, a Sąd rozpoznaje sprawę w trybie zwyczajnym, a dopiero uchylenie nakazu zapłaty przez Sąd pozbawia go wykonalności.

Kiedy Sąd wyda nakaz zapłaty? 

Dowodami dołączonymi do pozwu, uzasadniającymi wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym są: dokumenty urzędowe (dokumenty te korzystają z domniemanie wiarygodności), zaakceptowane przez dłużnika rachunki (np. faktury pod którymi pozwany się podpisał akceptując wysokość i istotę zobowiązania), wezwania dłużnika do zapłaty oraz pisemne uznanie długu przez pozwanego, dokument weksla, czeku, warrantu lub rewersu (jeżeli ich prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości). Podmiotem uprzywilejowanym jest w tym przypadku bank, który może uzyskać nakazu zapłaty również na podstawie dołączonego  do pozwu wyciągu z rachunku bankowego w raz z dowodem doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. Wyciąg ten musi być jednak prawidłowo podpisany przez osoby upoważnione i zaopatrzony w pieczęć banku. W tych sprawach warto poradzić się adwokata lub radcy prawnego.

Egzekucja z nakazu zapłaty 

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł wykonawczy bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że z prawomocnym nakazem zapłaty powód może udać się do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli jednak nakaz zapłaty został nieprawidłowo doręczone (np. na niewłaściwy adres pozwanego) Sąd jest zobowiązany do uchylenia nakazu zapłaty z urzędu. W swojej praktyce sporządzam zarówno pozwy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, jak i w imieniu swoich klientów wnoszę zarzuty od nakazów zapłaty. Bardzo często zajmuje się również wnioskami o uchylenie z urzędu nieprawidłowo doręczonego nakazu zapłaty. Moje Kancelarie znajdują się w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie, zapraszam również do umówienia spotkania na ternie Przemyśla.