Postępowanie przed sądem arbitrażowym

Umowne postanowienie o Sądzie Arbitrażowym 

Jak wiadomo w umowie strony mogą zawrzeć postanowienie, że spory powstałe na jej gruncie będzie rozpoznawać wskazany Sąd Polubowny. Sądy takie zwykle działają na zasadach komercyjnych. Procedura postępowania przed tymi Sądami jest określona w regulaminie lub statucie takiego Sądu, a w pewnym zakresie również przez normy zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz ustalenia stron. W niniejszym artykule zostanie omówiona procedura postępowania przed Sądem polubownym uregulowana częściowo przez kodeks postępowania cywilnego.

Postępowania przed Sądem arbitrażowym 

Zasadą, której nie można wyłączyć wewnętrznymi przepisami Sądu Arbitrażowego jest zasada równości stron. Zasada ta przejawia się w szczególności tym, że każda ze stron ma prawo do wysłuchania przez organ orzekający oraz przedstawienia swoich racji. Jeżeli przepisy wewnętrzne lub kodeks postępowania cywilnego nie reguluje danej kwestii do organu orzekającego należy określenie trybu postępowania, który musi jednak realizować zasadę równości stron. Podobnie jest w przypadku, gdy strony nie uzgodniły miejsca posiedzenia Sądu Arbitrażowego, gdyż wówczas decyzja w tym zakresie należy do ww. Sądu. W zakresie postępowania przed Sądem polubownym nie stosuje się natomiast odpowiednio przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Sąd polubowny jest zobowiązany do doręczenia pozwanemu tzw. wezwania na arbitraż. Wezwanie takie powinno zawierać przede wszystkim oznaczenie strony pozwanej oraz powodowej, a także przedmiot sporu z informacją o zapisie na Sąd Polubowny. Jeżeli strony nie podjęły wspólnej decyzji o wyborze języka postępowania decyzja w tym zakresie należy do Sądu Polubownego. W takim przypadku pisma wnoszone do Sądu powinny być przetłumaczone na język, w którym prowadzone jest postępowania, jeżeli nie są sporządzone w tym języku. Nie dotyczy to przypadków gdy Sąd nie wezwie strony wnoszącej pismo do przedłożenia takiego tłumaczenia. W toku prowadzonego postępowania Sąd polubowny, w przeciwieństwie do Sądu powszechnego nie jest uprawniony do stosowania środków przymusu, ani nakładania kar pieniężnych na świadków nie stawiających się na wyznaczona rozprawę, na którą zostali wezwani. W celu wykonania takich czynności Sąd arbitrażowy ma prawo zwrócić się do właściwego Sądu Rejonowego. W postępowaniu przed Sądem polubownym strony mogą być reprezentowane przez radców prawnych, adwokatów lub inne osoby.

Pomoc Kancelarii w sprawach przed Sądem Arbitrażowym 

 Kancelaria Radcy Prawnego na stronie której się znajdujesz ma swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat możliwości reprezentacji w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przed Sądem Polubownym zapraszamy do osobistej wizyty w Kancelarii lub kontaktu telefonicznego w godzinach pracy.