Postępowanie rozgraniczeniowe

Kiedy jest potrzebne postępowanie? 

  W praktyce obrotu bardzo często dochodzi do sytuacji, że granica nieruchomości jest puntem spornym właścicieli sąsiadujących gruntów. Jeżeli strony dojdą do porozumienia w zakresie przebiegu granicy mogą zawrzeć ugodę. Koniecznym jest jednak i w tym przypadku wykonanie niezbędnych czynności przez uprawnionego geodetę. Kwestię związane z omawiana materią reguluje ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeks cywilny, a w zakresie postępowania także kodeks postępowania cywilnego oraz kodeks postępowania administracyjnego.

Właściwy organ

  Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia w zakresie wyznaczenia granicy nieruchomości powinny zwrócić się do właściwego ze względu na położenie nieruchomości Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta o wszczęcie postępowania w przedmiocie rozgraniczenia. Stosowny wniosek rozpoczyna etap administracyjny postępowania rozgraniczeniowego. Oczywiście strony mogą zawrzeć ugodę również w toku postępowania administracyjnego. Jeżeli tak się nie stanie organ wydaje decyzję. Przed wydaniem decyzji organ powołuje geodetę ze stosownym uprawnieniami, który ustala przebieg granicy.  Jeżeli strony są zadowolone z wydanej decyzji postępowanie rozgraniczeniowe na tym etapie się kończy, a wydana decyzja staje się prawomocna i stanowi podstawę do zaktualizowania ewidencji gruntów oraz ksiąg wieczystych. Jeżeli natomiast strona nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć wniosek o przekazanie sprawy do Sądu. W takim przypadku właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy będzie Sąd Rejonowy okręgu, w którym położone są graniczące nieruchomości. W takiej sytuacji decyzja wydana w postępowaniu administracyjnym traci moc. Sąd rozstrzyga w przedmiocie rozgraniczenia w drodze postanowienia w trybie nieprocesowym. Od postanowienia Sądu I instancji służy w tym przypadku apelacja do właściwego Sądu Okręgowego. W postępowaniu o rozgraniczenie najczęściej jako dowody w sprawie służą mapy, ale także zeznania świadków na okoliczność ostatniego spokojnego stanu posiadania. Niekiedy w postępowaniu rozgraniczeniowym uczestnicy wnoszą o stwierdzenie zasiedzenia spornego pasa gruntu.

Pomoc prawnika

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawcach o rozgraniczenie nieruchomości. Postępowania te wymagają bardzo często wiedzy specjalistycznej dlatego współpracujemy w tym zakresie z uprawnionymi geodetami. Spory w zakresie wytyczenia granicy są bardzo często zwłaszcza na obszarach wiejskich. Postępowania te są zazwyczaj kosztowne ze względu na poziom skomplikowania sprawy oraz konieczność powołania biegłych. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.