Postępowanie upominawcze

Zasady postępowania upominawczego 

Postępowanie upominawcze to kolejny rodzaj postępowania szczególnego, które stanowi ułatwienie dla powoda w zakresie uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Podobnie jak w postępowaniu nakazowym w postępowaniu upominawczym właściwy jest Sąd Rejonowy lub Okręgowy (Sąd Okręgowy jeżeli wartość zobowiązania przekracza kwotę 75 tys. zł).  Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym może wydać również referendarz sądowy. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym co do zasady powinien być wydany jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego. Ustawodawca formułuje jednak negatywne przesłanki, które uniemożliwiają wydanie nakazu zapłaty w tym przypadku. Przede wszystkim Sąd nie wyda nakazu zapłaty jeżeli roszczenie jest w sposób oczywiste bezzasadne lub gdy co prawda fakty podnoszone w pozwie budzą uzasadnione wątpliwości. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie stwierdzi również zobowiązania wynikającego z umowy wzajemnej.  Sąd nie wyda również takiego rozstrzygnięcia jeżeli miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, albo gdy nie można doręczyć pozwanemu nakazu zapłaty w kraju.

Skutki wydania nakazu zapłaty 

Zgodnie z pouczeniem, które musi się znaleźć na nakazie zapłaty wydanym w tym postępowaniu pozwany może w ciągu dwóch tygodni spełnić wynikające z roszczenia powoda zobowiązanie lub w tym samym terminie wnieść sprzeciw. W przeciwieństwie do zarzutów w postępowaniu nakazowym sprzeciw wywołuje skutek kasatoryjny. Oznacza to, że nakaz zapłaty traci moc. W dalszej kolejności Sąd wyznaczy rozprawę i rozpatrzy ja na zasadach ogólnych. Pozwany może również zaskarżyć nakaz tylko w części, wówczas wniesienie sprzeciwu powoduje że nakaz traci moc tylko w tej części. W treści sprzeciwu pozwany powinien powołać fakty i dowody, na podstawie których opiera swoje racje pod rygorem pominięcia ich w dalszym postępowaniu. Nie ma to jednak wpływu na utratę mocy nakazu zapłaty bowiem następuje ona automatycznie w przypadku, gdy sprzeciw zostanie prawidłowo wniesiony.

Obrona przed egzekucją z nakazu zapłaty 

Jeżeli wydano przeciwko Państwu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym mogą się Państwo zwrócić do adwokata lub radcy prawnego, który udzieli Państwu pomocy. Warto pamiętać, że nie zawsze warto wnosić sprzeciw jeżeli uznajemy zobowiązanie co do wysokości jak i samej istoty, bowiem rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami (w przypadku postępowania upominawczego są one niższe). Jednak z uwagi na fakt, iż przesłanki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie są rygorystyczne wskazane jest dokonanie oceny zasadności roszczenia przez Prawnika.