Poszukiwanie majątku dłużnika

Nie mam informacji o dłużniku, co mam robić? 

 Bardzo często zdarza się tak, że wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku oraz dochodu dłużnika. Wierzyciel może samodzielnie poszukiwać majątku dłużnika. Wierzyciel posiada jednak bardzo wąskie uprawnienia. Zazwyczaj czynności z tego zakresu są zlecane firmom detektywistycznym zajmującym się wywiadem gospodarczym. Koszty takich usług są bardzo wysokie dlatego ich zlecenie jest opłacalne wyłącznie w przypadku wysokich należności. Dodatkowo nie zawsze zlecenie takich usług jest skuteczne. Detektyw nie jest organem państwowym dlatego podmioty publiczne oraz prywatne nie są zobowiązane do udzielaniu mu informacji. Warto również znaczyć, że koszty wynagrodzenia detektywa nie są zwracane przez dłużnika w ostatecznym rozrachunku.

Jak szukać majątku dłużnika? 

  Wierzyciel ma także możliwość zlecenia poszukiwania majątku dłużnika komornikowi. Czynności komornika w tym zakresie są odpłatne. Opłata ta wynosi 2 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Opłatę tę musi uiścić wierzyciel, w przeciwnym przypadku komornik nie ma obowiązku przystępowania do czynności. W przypadku gdy poszukiwania okażą się skuteczne i komornik odnajdzie składniki majątku dłużnika wierzyciel jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 5 % szacunkowej wartości tego majątku, z tym zastrzeżeniem, że opłata ta nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłata ta jest pomniejszona o wartość już uiszczonej opłaty (2 % minimalnego wynagrodzenia, obecnie ok. 80 zł ). Oczywiście w ostatecznym rozrachunku koszty te obciążają dłużnika, jednak co oczywiste warunkiem w tym przypadku jest skuteczna egzekucja. W przypadku gdy egzekucja okaże się bezskuteczna komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W postanowieniu tym doliczone są do należności głównej koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym opłaty z tytułu poszukiwania majątku. Oznacza, to że przy ponownym przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego istnieje możliwość odzyskania tych opłat.

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego 

  W obecnym stanie prawnym nie trzeba już wskazywać sposobu egzekucji. Z uwagi na ten fakt w przypadku gdy nie znamy źródeł dochodu i majątku dłużnika najlepiej zlecić poszukiwanie tego majątku dłużnika, a we wniosku egzekucyjnym żądać przeprowadzenia egzekucji ze wszelkich znanych komornikowi źródeł majątku oraz dochodów dłużnika. Oczywiście możliwe jest również to, że przeciwko danej osobie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez tego samego komornika, a wtedy komornik może posiadać informacje na temat składników majątku czy dochodów dłużnika bez wykonywania czynności w zakresie poszukiwania tych informacji.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga na drodze formalno-prawnej w odzyskaniu niezaspokojonych należności. Postępowanie sądowe nie zawsze jest zakończeniem procedury prowadzącej do zaspokojenia wierzytelność. Dopiero skuteczna egzekucja jest miernikiem sukcesu.