Potrącenie

Kiedy możliwe jest potrącenie? 

W obrocie gospodarczym zwłaszcza w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami często dochodzi do sytuacji, że wierzyciel jest dłużnikiem swojego dłużnika. Dla przykładu sytuacja taka nastąpi w przypadku gdy przedsiębiorca A świadczy na rzecz przedsiębiorcy B usługi rachunkowe, a przedsiębiorca B wynajmuje przedsiębiorcy  A lokal na siedzibę działalności gospodarczej. Przedsiębiorca A wystawił przedsiębiorcy B fakturę za świadczone usługi, której podmiot B nie zapłacił. Jednocześnie podmiot B wystawił fakturę przedsiębiorcy A, której przedsiębiorca A nie zapłacił wówczas strony są wzajemnie względem siebie wierzycielami oraz dłużnikami.

Zasady regulujące potrącenie

Zasady umożliwiające potrącenie reguluje kodeks cywilny. Istota potrącenia polega na tym, że wierzyciel umarza dług względem dłużnika w zamian za wierzytelność, która przysługuje dłużnikowi względem niego. Jest to forma efektywnego spełnienia świadczenia. Nie każdą jednak wierzytelność można w ten sposób potracić. Aby potrącenie było skuteczne muszą zostać spełnione następujące warunki. Przede wszystkim przedmiotem obu wierzytelności muszą być rzeczy tego samego rodzaju i oznaczone co do gatunku. Oznacza to, że nie można potracić wierzytelności z tytułu obowiązku wydania samochodu z wierzytelnością o dostawę węgla. Nie można również potrącić rzeczy oznaczonych in specie, np. rzeczy wykonanych na zamówienie posiadających indywidualne cechy. Można potracić co oczywiste również wierzytelności pieniężne. Strony mogą w umowie postanowić, że potrącają inne rzeczy, które w myśl kodeksu cywilnego nie nadają się do potrącenia. Pomocy, w zakresie tych zagadnień udzielić może adwokat lub radca prawny.

Forma potrącenia 

Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie składane drugiej stronie. Forma tego oświadczenia jest dowolna, a zatem może nastąpić ono również w formie pisemnej. Oczywiście dla bezpieczeństwa interesów prawnych najlepiej gdy oświadczenie takie ma formę pisemną. W niektórych przypadkach potrącenie nie jest jednak możliwe. Nie można co do zasady potracić wierzytelności zajętej, a także wierzytelności alimentacyjnych. Nie podlegają również zajęciu wierzytelności których podstawą jest popełnienie deliktu. Nie jest również możliwe potracenie wierzytelności przedawnionej, chyba że wierzytelności to przedawniła po tym jak potrącenie stało się możliwe. Dla przykładu jeżeli wierzytelność przedawniła się w 2016 r. a potrącenie stało się możliwe w 2015 wierzyciel może dokonać potrącenia nawet w 2017 r.

Obsługa prawna przedsiębiorców 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, która uczestnicząc w obrocie gospodarczym potrzebuje pomocy w zakresie instytucji potrącenia zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.