Powództwo dotyczące nieruchomości

Właściwość Sądu 

Właściwość Sądu w sporach lub postępowaniach niespornych dotyczących prawa rzeczowego w zakresie nieruchomości określa kodeks postępowania cywilnego. W przeciwieństwie do właściwość ogólnej uregulowanej w k. p. c. w tych sprawach jeżeli chodzi o właściwość miejscową nie decyduje co do zasady miejsce zamieszkania pozwanego, ale miejsce położenia rzeczy. Właściwość ta ma charakter wyłączny, w przeciwieństwie np. do właściwości przemiennej znanej, w szczególności ze spraw o alimenty. Dla przykładu w przypadku powództwa o alimenty powód może wybrać czy skorzysta z właściwości przemiennej i wytoczy powództwo przed Sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentacji, natomiast w przypadku właściwości wyłącznej, np. w sprawie o zniesienie współwłasności rzeczy nieruchomej istnieje możliwość wytoczenia powództwa tylko przed Sądem w okręgu, w którym znajduje się rzecz.

Inne prawa rzeczowe 

Omawiana w niniejszym artykule właściwość wyłączna rozciąga się zarówno na sprawy dotyczące prawa własności jak i innych praw związanych z nieruchomością. Do praw tych należą przede wszystkim ograniczone prawa rzeczowe, takie jak wszelkiego rodzaju służebności gruntowe. Ponadto właściwość wyłączna znajduje także zastosowanie do powództw w zakresie ochrony posiadania. Do spraw dotyczących własności należą przede wszystkim sprawy o zasiedzenie, ale też sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa własności. W przypadku gdy w jednym powództwie strona domaga się zarówno ochrony w zakresie stosunków prawa rzeczowego na nieruchomości oraz roszczeń osobistych związanych z prawami rzeczowymi Sąd właściwości wyłącznej jest uprawniony do rozpoznania obydwu spraw.

Nieruchomość położona w okręgach kilku Sądów 

Czasami jednak dochodzi do sytuacji, że określona nieruchomość znajduje się w okręgu kilku Sądów właściwych rzeczowo. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku gdy obszar nieruchomości jest bardzo duży. W takim przypadku to do powoda należy wybór Sądu przed którym wytoczy powództwo. Bez znaczenia jest w tym przypadku to, w okręgu którego Sądu znajduje się większa część nieruchomości. Powództwo dotyczące prawa rzeczowego może wytoczyć w imieniu Klienta również adwokat lub radca prawny.

Pomoc Kancelarii 

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie służy pomocą w sporach dotyczących nieruchomości. W Kancelarii istnieje też możliwość uzyskania wydruku z ksiąg wieczystych. Każdy może sprawdzić stan określonej księgi wieczystej, a tym samym sytuację prawną nieruchomości online na stronie internetowej po wpisaniu do sytemu przeglądania ksiąg wieczystych jej numeru.