Praktyki zakładów ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń

 W praktyce bardzo często się zdarza, że ubezpieczeni nie są zadowoleni z usług zakładu ubezpieczeń. Problemy w tym zakresie powstają głównie gdy dochodzi do zajścia zdażenia objętego ochroną ubezpieczeniową, lub objętego taką ochroną zdaniem ubezpieczonego. W przypadku gdy dojdzie do sporu w zakresie należnego odszkodowania właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd. Zakłady upieczeń zwykle odmawiają wypłaty odszkodowania w formie decyzji, od której służy odwołania rozpatrywane w ramach struktury wewnętrznej ubezpieczyciela. Bardzo często w imieniu ubezpieczyciela działa adwokata, radca prawny lub prawnik bez uprawnień korporacyjnych.

Dobrowolna zapłata odszkodowania 

  W przypadku gdy poszkodowany chce uzyskać odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń w pierwszej kolejności powinien zgłosić szkodę i umożliwić ubezpieczycielowi i umożliwić ocenę jej charakteru i wartości. Wówczas ubezpieczony może wezwać ubezpieczyciela do zapłaty. Kierowanie sprawy do Sądu bez uprzedniego wezwania wierzyciela do zapłaty jest oczywiście możliwe, jednak w niektórych sytuacjach może narazić ubezpieczonego na to, że zostanie obciążony obowiązkiem zwrotu kosztów procesu pomimo uwzględnienia powództwa. Zakłady ubezpieczeń bardzo często uchylają się od uznania zasadności roszczenia odszkodowawczego. Jest to zrozumiałe, gdyż te podmioty gospodarcze mają na celu przede wszystkim realizację własnego interesu gospodarczego. Również w tym kierunku projektowane są umowy ubezpieczeniowe. W umowach tych najczęściej dąży się do maksymalnego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej zwłaszcza za zdarzenia, które zachodzą bardzo często. Dodatkowo w umowach tego rodzaju zazwyczaj formułowanych jest wiele określeń nieostrych, których wykładnia wymaga przeprowadzenia procesu interpretacyjnego. Dla przykładu takim pojęcie nieostrym jest przyjęcie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wywołane nagłym zdarzeniem. Określenie to może obejmować różny zakres desygnatów w zależności od przyjętej interpretacji. Z uwagi na ten fakt w sprawach ubezpieczeniowych bardzo ważna jest znajomość orzecznictwa, i to nie tylko Sądu Najwyższego, ale także Sądów niższych szczebli w okręgu w którym rozpoznawana jest sprawa. Bardzo dużo zależy również od osobistego przekonania danego sędziego, gdyż w zakresie ustalenia sposobu wyceny szkody czy interpretacji pojęć istnych z punktu widzenia ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej sędziowie również korzystają ze swobodnej oceny dowodów.

Kontakt z Kancelarią

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółowych informacji dotyczących postępowań spornych z tego zakresu zaparzamy do konsultacji.