Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

  W obrocie gospodarczym często dochodzi do sytuacji, że jednak osoba prowadzi sprawy drugiej osoby nie dysponując stosownym upoważnieniem czy umową stanowiącym podstawę prawną stosunku zlecenia. Instytucja ta z łaciny nosi nazwę negotiorum gestio. Osoba prowadząca czyjeś sprawy bez zlecenia tej osoby powinna robić to w sposób jak najbardziej odzwierciedlający wolę osoby które te sprawy dotyczą. Dodatkowo osoba taka jeżeli już podejmuje się prowadzenia tych spraw powinna robić z to z najwyższą starannością. Osoba taka musi także jak najszybciej zawiadomić osobę, której prowadzi sprawy o tym fakcie. Nie mamy natomiast do czynienia z prowadzeniem cudzych spraw bez zlecenia jeżeli strony zwarły stosowną umowę, także w formie ustnej lub gdy mocodawca upoważnił pełnomocnika do działania w swoim imieniu.

  Po zakończeniu danej sprawy prowadzonej bez zlecenia prowadzący tę sprawę zgodnie z przepisami prawa cywilnego powinien zwrócić osobie, której sprawy prowadził wszystko co uzyskała w związku z ww. czynnościami dla ww. osoby. W takim przypadku musi również złożyć tej osobie stosowny rachunek. Instytucja ta działa również w drugą stronę. Jeżeli prowadzący zlecenie zaciągnął zobowiązania lub poczynił nakłady w związku z prowadzona sprawą ma prawo żądać od osoby, której sprawy prowadził odpowiednio zwolnienia z tych zobowiązań oraz zwrotu ww. nakładów. W tym przypadku warunkiem jest jednak to, aby prowadzący sprawę działał zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z kodeksu cywilnego, zasadami współżycia społecznego, a także przyjętymi w danych stosunkach obyczajami, a także z uwzględnieniem wymogów wynikających z zachowania należytej staranności przy wykonywanych czynnościach. W przypadku powstania sporu w tym zakresie sprawę rozstrzygnie niezawisły Sąd, przed którym obie strony mogą być reprezentowane przez prawników korporacyjnych (adwokaci i radcy prawni). W przypadku gdy prowadzący zlecenie działał wbrew woli osoby, której sprawy prowadzi jest również odpowiedzialny za szkodę powstałą przy prowadzeniu tej sprawy. W przypadku gdy osoba której sprawa dotyczy potwierdzi czynności dokonane przez prowadzącego zlecenie stosunek taki traktuje się jako zlecenie. Pewne odrębności  obowiązują w przypadku ratowanie cudzego dobra.

  Jeżeli ten artykuł nie wyjaśnił  wszystkich twoich wątpliwości związanych z instytucją prowadzenia spraw bez zlecenia i chcesz uzyskać szczegółową poradę prawną w swojej sprawie zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Siedziby Kancelarii znajdziesz w Rzeszowie, Przeworsku, a także Jarosławiu.