Przedawnione odsetki

Kiedy wierzytelność się przedawnia?

Jak wiadomo wierzytelności stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu przedawniają się z upływem 10 lat, zaś wierzytelności, która takimi wyrokami nie są stwierdzone przedawniają się z upływem 3 lat jeżeli związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą lub są to świadczenia okresowe, w tym roszczenie o zapłatę odsetek. W wyroku kończącym postępowanie Sąd zwykle zasądza odsetki należne do dnia wydania orzeczenia. Odsetki te przedawniają się dopiero po upływie dekady i to tylko w przypadku gdy bieg terminy przedawnienia nie został przerwany. Inaczej jest w przypadku odsetek należnych już po wydaniu wyroku. Odsetki takie jako, że nie zostały stwierdzono prawomocnym wyrokiem przedawniają się już po trzech latach. Niezależnie od tego w takich sytuacjami wierzyciel kieruje wniosek do komornika o egzekucję również tych przedawnionych odsetek. Wielu dłużników zwraca się wtedy do Komornika o wstrzymanie egzekucji co nie odnosi i odnieść nie może żadnego skutku z uwagi na fakt, że to wierzyciel, a nie organ egzekucyjny jest dysponentem wniosku o wszczęcie egzekucji oraz określenia jej zakresu. Komornik nie jest uprawniony do badania zarzutu przedawnienia. Wyłącznie uprawniony do tego jest niezawisły Sąd. W związku z tym w przypadku gdy Komornik prowadzi egzekucję przedawnionych odsetek dłużnik ma prawo do złożenia tak zwanego powództwa opozycyjnego, w którym żądać będzie pozbawienia tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności w części przedawnionych na dzień złożenia wniosku odsetek. W takim przypadku, jeżeli powództwo dłużnika zostanie uznane za zasadne przez Sąd będzie on mógł się domagać od wierzyciela również zwrotu kosztów procesu, w tym wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, który sporządził pozew oraz reprezentował dłużnika na rozprawie.

Jak złożyć powództwo opozycyjne 

Przed złożeniem powództwa opozycyjnego należy się upewnić, czy ww. odsetki rzeczywiście uległy przedawnieniu. W tym celu najlepiej zapoznać się z treścią wyroku lub nakazu zapłaty, który stanowił podstawę do wszczęcia egzekucji. Dodatkowa należy zapoznać się z aktami prowadzonego przez Komornika postępowania egzekucyjnego, aby upewnić się, że bieg przedawnienia zaległych odsetek nie uległ przerwaniu. Przerwanie biegu przedawnienia następuje przez każdą czynność przed Sądem lub innym organem uprawnionym do rozpatrzenia sprawy. Weryfikacja tych okoliczności pozwoli dłużnikowi na uchronienie się przed ewentualnymi bezcelowymi kosztami związanymi z procedurą sądowa.

Pomoc Kancelarii 

W swojej praktyce pomagam dłużnikom w toku postępowania egzekucyjnego. W przypadku gdy zarzutu dłużnika co do egzekucji należności będzie zasadny wierzyciela musi liczyć się z tym, że obciążają go koszty jej prowadzenia. Na spotkanie z prawnikiem możesz umówić się w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.