Przedsiębiorca

Jak definiować przedsiębiorcę? 

Definicję przedsiębiorcy zawiera kilka ustaw. Na potrzeby niniejszego artykułu zostanie umówione ww. pojęcie na gruncie kodeksu cywilnego. Przedsiębiorcą mogą być trzy rodzaje podmiotów prawa. Przede wszystkim są to osoby fizyczne, czyli po prostu ludzie. Drugą kategoria są osoby prawne, np. spółki kapitałowe, zaś do ostatniego rodzaju podmiotów należą jednostki organizacyjne, które de facto nie posiadają osobowości prawnej, lecz wyłącznie zdolność prawną (np. spółki osobowe prawa handlowego, w szczególności spółka jawna). Kolejnym warunkiem aby móc uznać dany podmiot za przedsiębiorcę jest to, aby prowadził on działalność gospodarczą lub zawodową. Również pojęcie działalności gospodarczej jest w sposób nieco odmienny definiowane na gruncie różnych gałęzi prawa. Należy stwierdzić, że z działalnością gospodarczą mamy do czynienia wówczas gdy ma ona charakter ciągły.

Znacznie statusu przedsiębiorcy 

Uznanie za przedsiębiorcę ma istotne znaczenie. Po pierwsze ze względu na fakt, iż uzyskanie takiego statusu łączy się z obowiązkiem spełnienia określonych wymogów formalnoprawnych, takich jak rejestracja w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ponadto traktowanie jako przedsiębiorcę, a nie Konsumenta rodzi za sobą daleko idące skutki w zakresie zawieranych umów. Przedsiębiorca nie może bowiem korzystać ze szczególnych uprawnień przysługujących Konsumentom. Więcej informacji znajdziesz w biurze Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku.

Nazwa firmy, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność 

Przedsiębiorca działa pod firmą, oznacza to, że na wszelkich dokumentach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej powinien ujawniać brzmienie swojej firmy. W przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualna działalność gospodarczą brzmienie firmy musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy, dodatkowo może zawierać inne słowa, z tym zastrzeżeniem, że nazwa firmy nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku osób prawnych ich firmą jest ich nazwa. Firma co do zasady nie może być zbyta. jednak inny przedsiębiorca może posługiwać się naszą firmą. Warunkiem jest w tym przypadku to, abyśmy wyrazili na to zgodę. Dodatkowo brzmienie firmy powinno w sposób wystarczający wyróżniać się od innych firm działających na tym samym rynku. Nie może zatem dojść do przypadku, że dwie firmy działające na tym samym rynku będą miały tę samą nazwę. Firma przedsiębiorcy podlega ochronie prawnej na zasadach określonych w art. 4310 kodeksu cywilnego. W przypadku naruszenia prawa do firmy poszkodowany może złożyć stosowane powództwo do Sądu, które przygotować może także adwokat lub radca prawny.