Przekaz świadczenia

Czym jest przekaz? 

 Przekaz to instytucja prawa cywilnego stanowiąca jeden z wyjątków od zasady kauzalności czynności prawnych. Instytucja przekazu była uregulowana w ustawodawstwie przedwojennym, w kodeksie zobowiązać i powróciła do prawodawstwa polskiego po przemianach ustrojowych. Aktualnie przekaz jest uregulowany w art. 9211 kodeksu cywilnego. Instytucja przekazu polega na tym, że jedna osoba zwana przekazującym poleca drugiej osobie zwanej przekazicielem spełnienia pokreślonego świadczenia na rzecz trzeciej osoby zwanej odbiorcą przekazu.

Kiedy przekaz znajduje zastosowanie?

  Możliwość zastosowania instytucji przekazu wynika z faktu, że w obrocie prawnym zasadą jest to, że dłużnik nie musi wykonać świadczenia osobiście, chyba że wynika to z jego istoty lub treści stosunku prawnego. Dla przykładu jeżeli dostawca jest zobowiązany zapłacić kwotę 100 000 zł tytułem zapłaty za towar producentowi, a jednocześnie jest uprawniony do żądania zapłaty kwoty 100 000 zł tytułem dostawy za towar od sprzedawcy to wówczas strony mogą umówić się tak, że sprzedawca dokona zapłaty bezpośrednio do rąk producenta. W innymi przypadku sprzedawca dokonałby zapłaty na rzecz dostawcy, który przekazał by te środki producentowi. W wyniku zastosowania tej instytucji ma miejsce pewne uproszczenie w obrocie gospodarczym. W takiej sytuacji gdy dojdzie do zapłaty przez przekaziciela wygaśnie zarówno wierzytelność producenta względem dostawcy, jak i wierzytelność dostawcy względem sprzedawcy. Oczywiście nie istnieje możliwość zastosowania tej instytucji gdy świadczenie może zostać spełnione przez dłużnik wyłącznie osobiście. Dodatkowo koniecznym jest to, aby świadczenia będące przedmiotem stosunku przekazu były tego samego rodzaju, np. świadczenia pieniężne. Przekaz nie wymaga natomiast wyrażenia zgody przez odbiorcę przekazu. Przekaz jest jednostronną czynnością prawną przekazującego dla której prawodawca nie zastrzega formy szczególnej. Oczywiście w praktyce obrotu warto jest, aby upoważnienie do przekazu było sporządzone w formie pisemnej.

Odwołanie przekazu

  Przekaz może być odwołany jednak w ściśle określonym terminie. Termin ten jest określony przez moment spełnienia przekazu lub jego przyjęcia. Oświadczenie o odwołaniu przekazu powinno być złożone przekazicielowi, a dla bezpieczeństwa obrotu również odbiorcy przekazu. Oświadczenie takie może sporządzić dla zainteresowanego również adwokat lub radca prawny.

Indywidualna porada

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga podmiotom gospodarczym w zakresie instytucji przekazu oraz innych czynności prawnych o kazualnym charakterze. Zapraszamy do kontaktu.