Przekroczenie granicy przy budowie

W jakich sytuacjach dochodzi do nieumyślnego przekroczenia granicy orzy budowie? 

W niektórych przypadkach przy realizacji procesu budowlanego dochodzi do przekroczenia granicy sąsiada. Oznacza to, że część budynku znajduje się na jednej działce, a część na drugiej działce, z ty zastrzeżeniem, że działki te mają dwóch właścicieli. W takich sytuacjach istnieje możliwość rozwiązania tego problemu na gruncie kodeksu cywilnego. Przede wszystkim, aby sytuacja ta została zalegalizowana na gruncie prawa cywilnego w sposób korzystny dla inwestora należy wykazać, że przy przekroczenie granicy w toku budowy nie działał on umyślnie. Jest to zrozumiałe, bowiem umyślne i celowe naruszenie cudzej własności nie powinno korzystać z ochrony. Kwestie te dotyczą nie tylko budowy budynku, ale też innego obiektu budowlanego.

Uprawnienia właściciela 

Właściciel gruntu sąsiedniego, na którym znajduje się części budynku może żądać przywrócenia do stanu poprzedniego, a więc usunięcia części budynku tylko i wyłącznie w przypadku gdy groziłaby mu niewspółmierna szkoda lub gdy w odpowiednim czasie sprzeciwił się procesowi budowlanemu w zakresie, w jaki doprowadził on do przekroczenia granicy jego działki. Niewspółmiernie wielka szkoda groziłaby właścicielowi np. wówczas gdy na jego działce znajdowałby się już budynek, który całkowicie utraciłby znaczenie gospodarcze i wartość w związku z przekroczeniem granicy przez budynek, który przekroczył granice. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku gdy na gruncie sąsiednim nie znajduje się żadny budynek jest sprzedaż tej nieruchomości lub jej części właścicielowi nieruchomości na której znajduje się większa cześć powstałego budynku. Zgodnie z kodeksem cywilnym właścicielowi gruntu sąsiedniego przysługuje prawo zadania wykupienia części jego gruntu na którym wzniesiono budynek oraz części gruntu która w związku z ww. sytuacją utraciła dla niego znaczenie gospodarcze lub ustanowienie na nim stosownej służebności za odszkodowaniem. Z żądaniem takim ww. właściciel może wystąpić do Sądu lub dojść do porozumienia ze swoim sąsiadem. W takim przypadku wystarczająca będzie wizyta w Kancelarii notarialnej w celu sporządzenia stosowanego aktu notarialnego.

Ugoda w sprawie 

W przypadku przekroczenia gruntu przez sąsiada przy budowie najlepiej dojść przez strony do porozumienia. Takie, ugodowe rozwiązanie będzie zgodne z zasadami współżycia społecznego i pozwoli na rozwiązanie powstałego problemu w sposób optymalny dla właścicieli obu nieruchomości. W toku prowadzonych negocjacji strona może być reprezentowana między innymi przez adwokata lub radcę prawnego. Kancelaria Radcy Prawnego na stronie której się znajdujesz ma swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.