Przewaga kontraktowa w umowie kontraktacji

Istota umowy kontraktacji

Umowa kontraktacji należy do umów nazwanych, których regulacja znajduje się w kodeksie cywilnym. Niezależnie od tego umowa ta jest regulowana również przepisami odrębnymi. W przypadku umowy kontraktacji zasadą jest to, że stroną silniejszą ekonomicznie jest odbiorca produktów rolnych. Wynika to z faktu, że podmiot taki prowadzi zwykle działalność gospodarczą na dużą skalę. W związku z tym aktem bardzo często podmiot ten ma możliwość narzucania niekorzystnych warunków umowy drugiej stronie. Zasadą jest to, że umowa kontraktacji może zawierać dowolne postanowienia, o ile nie są one sprzeczne z prawem, czy zasadami współżycia społecznego tak jak w przypadku każdej umowy. W umowie kontraktacji istnieją jednak dalej idące ograniczenia wynikające przede wszystkim z rozporządzeń unijnych oraz zaimplementowanych do polskiego porządku prawego dyrektyw wspólnotowych. Celem tych przepisów jest ochrona słusznych interesów rolników dostarczających towar. Potrzeba taka zachodzi wobec osłabionej pozycji ekonomicznej tych pomiotów.

Wymogi, w zakresie umowy kontraktacji

Umowa kontraktacji zgodnie z rozporządzeniem unijnym powinna zostać sporządzona na piśmie i to jeszcze zanim dojdzie do realizacji tej umowy. W umowie tej nie mogą znajdować się postanowienia, które prowadziły by do nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej odbiorcy. Takim postanowieniem jest w szczególności przyznanie tylko jednej stronie możliwości jednostronnego rozwiązania umowy. Umowa taka musi natomiast zawierać dokładne określenie ilości, jakości dostarczanych towarów oraz termin dostawy. W ww. dokumencie powinny znajdować szczegółowe informacje dotyczące ceny produktów będących przedmiotem umowy z określeniem terminu i całej procedury płatności. Rozporządzenie nakłada również obowiązek uwzględnienia kwestii związanych z wystąpieniem siły wyższej. Chodzi tutaj o przypadki gdy w skutek siły wyższej strona nie mogła wywiązać się z umowy. Przykładem siły wyższej jest kataklizm naturalny. Strony powinny również wskazać miejsce dostawy. W przypadku gdy umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej istnieje możliwość nałożenia na odbiorcę płodów rolnych bardzo wysokiej kary. To samo dotyczy sytuacji gdy umowa co prawda została sporządzona w formie pisemnej, ale nie zawiera elementów, o których mowa powyżej. W celu analizy takiej umowy można zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego.

Pomoc prawna dla rolników

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy pomoc zarówno dla rolników jak i dla odbiorców płodów rolnych. Dokonujemy analizy zawieranych umów pod względem spełnienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz interesów naszych klientów.