Przewaga kontraktowa w umowie kontraktacji

  Umowa kontraktacji należy do umów nazwanych, których regulacja znajduje się w kodeksie cywilnym. Niezależnie od tego umowa ta jest regulowana również przepisami odrębnymi. W przypadku umowy kontraktacji zasadą jest to, ze stroną silniejszą ekonomicznie jest odbiorca produktów rolnych. Wynika to z faktu, że podmiot taki prowadzi zwykle działalność gospodarczą na dużą skalę. W związku z tym aktem bardzo często podmiot ten ma możliwość narzucania niekorzystnych warunków umowy drugiej stronie. Zasad jest to, że umowa kontraktacji może zawierać dowolne postanowienia o ile nie są one sprzeczne z prawem, czy zasadami współżycia społecznego tak jak w przypadku każdej umowy. W umowie kontraktacji istnieją jednak dalej idące ograniczenia wynikające przede wszystkim z rozporządzeń unijnych oraz zaimplementowanych do polskiego porządku prawego dyrektyw wspólnotowych. Celem tych przepisów jest ochrona słusznych interesów rolników dostarczających towar. Potrzeba taka zachodzi wobec osłabionej pozycji ekonomicznej tych pomiotów.

  Umowa kontraktacji zgodnie z rozporządzeniem unijnym powinna zostać sporządzona na piśmie i to jeszcze zanim dojdzie do realizacji tej umowy. W umowie tej nie mogą znajdować się postanowienia, które  prowadziły by do nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej odbiorcy. Takim postanowieniem jest w szczególności  poznanie tylko jednej stronie możliwości jednostronnego rozwiązania umowy. Umowa taka musi natomiast zawierać dokładne określenie ilości, jakości dostarczanych towarów oraz termin dostawy. W ww. dokumencie powinny znajdować szczegółowe informacje dotyczące ceny produktów będących przedmiotem umowy z określeniem terminu i całej procedury płatności. Rozporządzenie nakłada również obowiązek uwzględnienia kwestii związanych z wystąpieniem siły wyższej. Chodzi tutaj o przypadki gdy w skutek siły wyższej strona nie mogła wywiązać się z umowy. Przykładem siły wyższej jest kataklizm naturalny. Strony powinny również wskazać miejsce dostawy. W przypadku gdy umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej istnieje możliwość nałożenia na odbiorcę płodów rolnych bardzo wysokiej kary. To samo dotyczy sytuacji gdy umowa co prawda została sporządzona w formie pisemnej, ale nie zawiera elementów, o których mowa powyżej. W celu analizy takiej umowy można zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego.

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy pomoc zarówno dla rolników jak i dla odbiorców płodów rolnych. Dokonujemy analizy zawieranych umów pod względem spełnienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz interesów naszych klientów